Εσπερινός των Τριών Ιεραρχών και βραβέυσεις μαθητών Γυμνασίου στην Αλεξάνδρεια

Το απόγευμα της Δευτέρας, 29ης Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών και κήρυξε τον θείο λόγο στον κατάμεστο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Μετά το πέρας του Πανηγυρικού Εσπερινού πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων μαθητών Γυμνασίου της πόλεως, την οποία παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απευθυνόμενος προς το πλήθος των μαθητών ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμή­σωμεν», ψάλαμε πρό ὀλίγου πρός τιμήν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν κορυφαίων διδασκάλων, τῶν προ­στατῶν τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμ­μάτων, τῶν μαθητῶν καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας.

Καί συνήλθαμε ὄντως γιά νά τι­μή­σουμε τούς μεγίστους διδασκά­λους καί φωστῆρες ὄχι μόνο τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος, διότι οἱ πάντες ὀφείλουμε τιμή καί ἔπαινο καί εὐγνωμοσύνη στούς τρεῖς αὐτούς σοφούς ἱεράρχες, στόν Μέγα Βασί­λειο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεο­λό­γο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσό­στομο.

Τούς ὀφείλουμε τιμή καί ἔπαινο καί εὐγνωμοσύνη ὄχι μόνο γιατί μέ τά συγγράμματά τους μᾶς διδά­σκουν καί μᾶς καθοδηγοῦν, ἀλλά καί γιατί μέ τό ἔργο τους μᾶς δίδαξαν πῶς ἡ γνώση καί ἡ σοφία γίνεται πράξη καί ἐφαρμόζεται στή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ κό­σμου. Καί ἀκόμη, γιατί μέ τή ζωή τους μᾶς ἔδειξαν ποιός εἶναι ὁ ἀλη­θινά μορφωμένος ἄνθρωπος.

Καί αὐτό, γιατί ἡ ζωή καί ἡ στάση τους μᾶς δίδαξε ὅτι σοφός δέν εἶναι αὐτός πού κατέχει τή γνώση καί τή σοφία τοῦ κόσμου, ἀλλά αὐτός πού μπορεῖ νά τήν ἀξιοποιεῖ γιά νά ἐλέγχει τόν ἑαυτό του, γιά νά νικᾶ τίς ἀδυναμίες του, γιά νά ὑπερ­βαί­νει τά ἐλαττώματά του καί νά προ­οδεύει στό ἀγαθό.

Σοφός εἶναι ὄχι αὐ­τός πού ἱκανο­ποι­εῖται μόνο ἀπό τήν ἐπιτυχία του στίς σπουδές του, ἀπό τά «ἄριστα» καί τούς ἐπαίνους τῶν συμμαθητῶν ἤ τῶν καθηγητῶν του, ἀλλά αὐτός πού θέτει τίς γνώσεις του καί τή σοφία του στή διάθεση τοῦ κοινω­νικοῦ συνόλου καί τῶν συναν­θρώ­πων του.

«Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δέ ἀγάπη οἰκοδομεῖ», γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἡ γνώση δηλαδή κάνει τόν ἄνθρωπο ἐπηρμένο, τόν ὁδη­γεῖ στό νά περιφρονεῖ τούς ἄλλους γύ­ρω του ἤ νά νομίζει ὅτι μπορεῖ μέ τίς δεξιότητες καί τίς ἱκανότητές του νά τόν ἐκμεταλλευθεῖ ἤ καί νά τόν βλάψει. Ἀντίθετα, συνεχίζει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος, ἡ ἀγά­πη εἶναι αὐτή πού βοηθᾶ καί εἶναι ὠφέλιμη καί σέ αὐτόν πού τήν προσφέρει καί γι᾽ αὐτούς πού τήν λαμβάνουν. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἄλλωστε ἐκείνη πού μετριάζει καί χαλιναγωγεῖ τήν ὑπερηφάνεια πού δημιουργεῖ ἡ γνώση, ὥστε καί αὐτή νά ἀποδεικνύεται ὠφέλιμη καί χρή­σιμη στούς ἀνθρώπους.

Ἄν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες διακρίθηκαν μεταξύ τῶν σοφῶν τῆς ἐποχῆς τους ἀλλά καί κάθε ἐποχῆς, εἶναι γιατί συνδύασαν τή γνώση μέ τήν ἀγάπη. Χρησιμοποίησαν ὅσα διδά­χθη­καν καί ὅσα ἔμαθαν μέ τήν ἀγάπη στόν Θεό καί στούς ἀνθρώ­πους. Γι᾽ αὐτό καί ἀγαπήθηκαν καί τιμήθηκαν καί ἀπό τούς συμμαθη­τές τους καί ἀπό τούς καθηγητές τους καί ἀπό ὅλο τόν κόσμο, ἀπό τήν ἐποχή τους μέχρι σήμερα, καί γι᾽ αὐτό τούς τιμοῦμε καί ἐμεῖς ὡς προστάτες τῆς Παιδείας μας, προ­βάλ­λοντάς τους ὡς πρότυπα καί τῶν μαθητῶν καί τῶν ἐκπαιδευ­τικῶν μας.

Ἀπόψε ὅμως συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ, ὅπως κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέ­ρα, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, γιά νά τιμήσουμε καί τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων τῆς πόλεώς μας, πού ἀρίστευσαν τήν περασμένη χρονιά.

Ἡ ἐπιμέλειά σας, ἡ ἀγάπη σας γιά τή μελέτη, ὁ ζῆλος σας γιά τή μόρ­φωση μαζί μέ τή βοήθεια καί τή συμπαράσταση τῶν καθηγητῶν σας ἀλλά καί τῶν οἰκείων σας, σᾶς ἔκαναν νά διαπρέψετε στά μαθή­μα­τα καί νά διακριθεῖτε ἀνάμεσα στούς συμμαθητές καί τίς συμμα­θήτριές μας.

Τά ἄριστα ἀποτελέσματα ἀλλά καί ὁ ἔπαινος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πάντοτε παρα­κολουθεῖ μέ στοργή καί ἐνδιαφέ­ρον τήν πορεία σας καί εὔχεται γιά τήν πρόοδό σας, σᾶς προσφέρουν ἀσφαλῶς χαρά καί ἱκανοποίηση. Καί τήν δικαιοῦσθε.

Μήν ἀρκεσθεῖτε ὅμως μόνο στίς ἄριστες ἐπιδόσεις σας στά μαθή­μα­τα καί στήν ἱκανοποίηση πού σᾶς προσφέρουν. Μιμηθεῖτε καί σεῖς τό παράδειγμα τῶν τριῶν μεγίστων Ἱεραρχῶν καί ἀξιοποιεῖστε τίς γνώσεις σας, τίς ἱκανότητες καί τίς δεξιότητές σας γιά τό κοινό καλό. Γίνετε καί σεῖς στό σχολικό σας περιβάλλον καί στήν παρέα σας φω­τεινά πρότυπα ἀγάπης πρός ὅλους, σεβασμοῦ τῆς προσωπικό­τητος τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἰδιαι­τερότητος τοῦ καθενός. Γίνετε πρό­τυπα ἀλληλεγγύης, κοινω­νι­κῆς εὐαισθησίας καί καλῆς συμπε­ρι­φορᾶς πρός ὅλους.

Τά σχολεῖα μας καί ἡ κοινωνία μας ἔχουν ἀνάγκη ἀπό θετικά παρα­δείγματα, ὥστε νά μήν ἔχουν θέση μέσα στό σχολικό περιβάλλον περιστατικά βίας ἤ κακοποιητικῆς συμπεριφορᾶς· νά μήν ἐπιδροῦν σέ αὐτά τά ἀρνητικά παραδείγματα καταχρήσεως τῶν κοινωνικῶν δι­κτύων καί τῆς τεχνητῆς νοημοσύ­νης, ἀλλά καί ἐπικίνδυνων συνη­θειῶν πού παρασύρουν δυστυχῶς κάποιους συνομιλήκους σας σέ ἐπι­κίνδυνα μονο­πά­τια.

Δῶστε ἐσεῖς μέ τή στάση σας, μέ τή ζωή σας, μέ τήν ἐπιμέλεια καί τίς ἐπιδόσεις σας ἕνα φωτεινό παρά­δειγμα στό σχολεῖο σας καί στή συντροφιά σας, ὅπως τό ἔκα­ναν καί οἱ ἅγιοι τρεῖς Ἱεράρχες.

Συγχαίροντάς σας γιά μία ἀκόμη φορά, τόσο ἐσᾶς ὅσο καί τούς διδασκάλους σας ἀλλά καί τούς γο­νεῖς σας, γιά τήν ἀριστεία σας, εὔ­χομαι πατρικά καί ἐγκάρδια οἱ ἅγιοι τρεῖς Ἱεράρχες νά σᾶς εὐλο­γοῦν πάντοτε καί σᾶς καί ὅλους τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν σχολείων μας καί τούς ἐκπαι­δευτικούς μας, πού κοπιάζουν γιά νά σᾶς μεταδώσουν τή γνώση καί νά μορφώσουν τήν προσωπικό­τητά σας, καί νά σᾶς ἐνισχύουν πάντοτε μέ τή χάρη τους.

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί οἱ ἅγιοι τρεῖς μεγάλοι Ἱεράρχες νά σᾶς σκέπουν καί νά σᾶς καθοδηγοῦν στή ζωή σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ