TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4117865

Πιστό αντίγραφο της ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά στην Αργυρούπολη

PDFΕκτύπωσηE-mail

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέφερε και παρέδωσε στο σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών πιστό αντίγραφο της ιεράς εικόνας Παναγίας Σουμελά, που ωε γνωστό φυλάσσεται στο ιερό Προσκύνημα στο όρος Βέρμιο.

 

Πραγματοποιήθηκε υποδοχή κλήρου και λαού στο Δήμο Αργυρουπόλεως και ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς τον μητροπολιτικό ιερό ναό αγίας Βαρβάρας, όπου και θα φυλάσσεται το αντίγραφο της Παναγίας Σουμελά.

Μετά την άφιξη στον ιερό ναό τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος. Ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Τον σεβασμιώτατο συνόδευαν ο  Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης και μέλη του Δ.Σ.

Κατά την ομιλία του ο σεβασμιώτατος τόνισε:

«Μέ πολλή χαρά εὑ­ρί­σκομαι σήμερα, μετά ἀπό τήν εὐγενῆ πρό­σ­κληση τοῦ Σεβασμιω­τά­του ποιμενάρχου σας καί ἀγαπητοῦ ἐν Χρι­στῷ ἀδελφοῦ κ.κ. Συ­με­ών, ἀνάμε­σά σας, ἐδῶ στόν ἱερό ναό τῆς ἁγίας με­γα­λομάρ­τυ­ρος Βαρ­βά­­ρας, στόν Μητροπο­λι­τι­κό ναό τῆς Ἀργυ­ρου­πό­λεως, τῆς πόλεως πού τό ὄνομά της ἀνα­καλεῖ μνῆμες καί προ­καλεῖ συγκινήσεις, κα­θώς μᾶς φέρνει στό νοῦ τήν ἱστορική Ἀργυρού­πολη τοῦ Πόντου, τήν πα­τρίδα τῶν πατέρων σας, πού ἦρθαν ἐδῶ πρίν ἀπό ἐνενήντα χρό­νια, διωγμένοι ἀπό τίς πα­τρο­γονικές τους ἑ­στίες, καί ἀγωνίσθη­καν γιά νά οἰκοδο­μή­σουν, κάτω ἀπό δύσκο­λες συν­­­θῆκες, μία νέα πα­τρί­δα, μία νέα Ἀργυ­ρού­­­­πολη.

Στίς δύσκολες ἡμέρες πού ἔζησαν καί πού δέν ἦταν ἀσφαλῶς λίγες μία εἶχαν παρη­γορία, μία εἶχαν ἐλπίδα, μία εἶχαν καταφυγή, τήν Παναγία μας. Τήν Πα­ναγία πού τήν αἰ­σθα­νό­ταν δι­κή τους μη­τέρα, γιατί αὐτή ἦταν ἡ Κυ­ρία τοῦ Πόντου, πρός τήν ὁποία καί πρός τό μονα­στήρι της στίς πλα­γιές τοῦ ὄρους Με­λᾶ, ἔστρε­φαν τό βλέμ­μα καί τήν ψυχή σέ κά­θε χα­ρά ἀλλά καί σέ κάθε δυσκολία, καί Ἐ­κεί­νη ἀπαντοῦσε στά αἰ­τή­μα­τα τῶν καρδιῶν τους.

Αὐτή ἦταν, πού τή χά­ρη της εἶχαν ἐπικα­λε­σθεῖ οἱ πατέρες σας, ὅταν πῆραν τόν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς πού δέν ἤξεραν ποῦ θά τούς βγάλει, γιατί καί Ἐκεί­νη εἶχε πάρει τόν ἴδιο δρόμο γιά νά γλι­τώσει τόν νεογέν­νητο Χριστό ἀπό τή μανία τοῦ Ἡρώ­δη, καί κατανοοῦσε τόν πόνο τους.

Αὐτή ἦταν πού τούς εἶχε συντροφεύσει σέ ὅλη τήν πορεία τους καί τούς εἶχε ὁδηγήσει σάν τή νοητή νεφέλη μέ­χρι τόν τελικό τους προορισμό.

Καί αὐτή ἦταν πού μέ τή μητρική της στοργή καί ἀγάπη ἀλλά καί τίς ἀκοίμητες πρεσβεῖες της τούς στήριζε καί τούς ἐνίσχυε νά ὀρ­θο­ποδήσουν, νά κτίσουν τή νέα Ἀργυρούπολη, νά ξεκινήσουν ἐδῶ μία νέα ζωή καί νά προ­ο­δεύσουν.

Ἡ σχέση αὐτή μέ τήν Παναγία παρέμεινε στα­­­θερή στά χρόνια πού πέρασαν, καί ἡ ἀ­γάπη τῶν Ἀργυρου­πο­λι­τῶν καί ὅλων τῶν Πον­τίων γιά τήν Πα­να­γία καί τήν ἱερή καί θαυματουργή εἰκόνα της ἀπό τό μοναστήρι τοῦ Σουμελᾶ παραμένει ἀμείωτη καί στίς ψυχές τῶν νεωτέρων, στίς ψυ­­­χές ὅλων σας, πού τήν εὐλαβεῖσθε καί τήν ἐπικαλεῖσθε πάντοτε στή ζωή σας.

Ὅμως εἶναι βέβαιο πώς καί ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας μας δέν σᾶς ἐγκατέλειψε ποτέ, καί εἶναι αὐτή πού παρακί­νησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη σας, ὁ ὁποῖος τήν εὐλαβεῖται καί τήν τιμᾶ ἰδιαιτέ­ρως, ἀλλά καί μεριμνᾶ μέ πολλή στοργή καί ἀγάπη, ἀκα­τα­πόνητος νύκτα καί ἡμέρα, γιά τίς ἀνάγκες τοῦ λογι­κοῦ του ποι­μνίου, γιά ὅλους ἐσᾶς, νά ζητήσει ἀπό τό Προσκύνημα τῆς Πα­ναγίας Σουμελᾶ ἕνα ἀν­τίγραφο τῆς θαυμα­τουρ­­γοῦ εἰκόνος τῆς Πα­ναγίας γιά ὅλα τά προσφιλῆ της τέκνα πού ζοῦν ἐδῶ στήν Ἀρ­γυρούπολη, γιά ὅλους τούς Ποντίους πού τήν τιμοῦν καί τήν ἀγα­ποῦν, γιά νά τήν ἔχουν κοντά τους ὡς προ­στα­σία καί σκέπη, γιά νά αἰσθάνονται τήν εὐ­λο­γία της καί νά ἀπο­λαμ­βάνουν τήν Χάρη της.

Ἀνταποκρινόμενος μέ πολλή χαρά στό αἴτημα αὐτό τῆς ἀγάπης τοῦ ποιμενάρχου σας, ὁ ὁ­ποῖος ἐξέφρασε τήν ἐπι­θυμία σας καί τόν δια­καῆ πόθο σας νά μετα­φέρω προ­σωπικά τό ἀν­τί­γρα­φο τῆς ἱερῆς καί θαυ­ματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἐδῶ στήν Ἀργυρού­πο­λη, ἔχω τήν εὐχαρί­στη­ση νά εὑρίσκομαι σήμε­ρα στόν περικαλλῆ αὐτόν ναό μαζί μέ τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμ­βου­λίου τοῦ Προ­σκυ­νή­μα­τος «Παναγία Σουμε­λᾶ», πού διακονεῖ μέ ἀφο­σίωση καί πιστό­τη­τα τήν Παναγία καί προ­σπαθεῖ παρά τίς δυ­σκολίες καί τόν πόλεμο πού πολλές φορές ἀντι­μετωπίζει, νά ἀγωνίζε­ται πάντοτε γιά τά δί­καια τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τή δια­τήρηση καί με­ταλα­μ­πά­δευση τῆς μνή­μης, τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτι­σμοῦ του στίς νεώ­τερες γενεές. Σᾶς πα­ρα­δί­δω, λοιπόν, αὐτό τό πιστό ἀντίγρα­φο τῆς ἱστορι­κῆς εἰκό­νος μέ τήν εὐχή ἡ Πα­να­γία μας, ἡ Πανα­γία τῆς Σου­μελᾶ νά σᾶς προ­στα­τεύει καί νά σᾶς φυ­λάττει πάν­τοτε καί νά μεσιτεύει στόν Υἱό της ὑπέρ πάν­των ὑμῶν.

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ κλεί­­νοντας νά εὐχαρι­στήσω τόν Σεβασμιώ­τατο ποιμενάρχη σας, Μητροπολίτη Νέας Σμύρ­νης καί προσφιλῆ ἀδελφό κ.κ. Συμεών, γιά τήν πρόσκληση πού μοῦ ἀπηύθυνε καί γιά τήν ἀγά­πη του καί νά εὐχηθῶ ἡ Παναγία νά τόν ἐνι­σχύει καί ἐκεῖ­νον στά πολυεύθυνα ἀρ­χιερα­τι­κά του καθή­κοντα καί νά τοῦ χα­ρίζει ὑγεία καί δύνα­μη ὥστε νά συνεχίσει νά ποιμαίνει θεοφιλῶς, ὅπως τό κά­νει ἐπί δέκα καί πλέον ἔτη, τήν Ἱερά Μητρό­πο­λη Νέας Σμύρ­νης καί νά ὁδηγεῖ ὅ­λους σας διά τῆς Ἐκ­κλη­σίας στή σω­τηρία ἐπί πολλά ἔτη».