TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4117861

Ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. (ΦΩΤΟ)

PDFΕκτύπωσηE-mail

Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρσυσοτόμου.

 

Στην υποδοχή και την τελετή που ακολούθησε παρέστη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο εκροσώπησε ο σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Η υποδοχή του νέου Μητροπολίτου έγινε στην πλατεία προ του ιερού ναού αγίου Νικολάου όπου μίλησε ο Δήμαρχος Πρεβέζης και αντιφώνησε ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως. Ακολούθησε πομπή μέχρι τον ιερό ναό αγίου Κωνσταντίνου όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή της ενθρονίσεως. Το νέο Μητροπολίτη καθ’ οδόν επευφημούσε με ενθουσιασμό το πλήθος των πιστών.

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στον χαιρετισμό του τόνισε:

«Σεβασμιώτατε Μητρο­πο­λῖτα Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Παλαιᾶς Ἠπεί­ρου κύριε Χρυσόστομε,

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Πα­να­γιότης, ὁ Ἀρχιε­πί­σκο­­πος Κωνσταντινου­πό­λε­ως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πα­τρι­άρ­χης κ.κ. Βαρθο­λο­μαῖος ἀνέθεσε εἰς τήν ἐλα­χι­στότητά μου τήν ὑψί­στην τιμήν νά τόν ἐκ­προ­­σω­πήσω κατά τήν μεγάλην ταύτην καί χαρ­μόσυνον διά τήν πα­λαί­φατον Μητρό­πο­λιν Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ἡμέραν, κατά τήν ὁποίαν ἡ ὑμετέρα προσφιλής Σεβασμιότης ἐνθρονίζεται εἰς τόν ἱστορικόν τοῦτον θρό­νον εἰς διαδοχήν τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενο­μένου ἀοιδίμου προ­κα­τό­χου σας κυροῦ Με­λετίου καί εἰς συνέχισιν τοῦ σωτηριώδους ἔργου τῆς ἀποστολικῆς ταύ­της Μητροπόλεως.

Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀναρ­ρήσεώς Σας εἰς τόν περίπυστον ἐπισκοπι­κόν θρόνον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικο­πόλεως καί Πρεβέζης μεταφέρω πρός ὑμᾶς τάς ὁλοκαρδίους πα­τρι­αρχικάς εὐχάς καί εὐ­λο­γίας τοῦ Πανα­γιω­τάτου Οἰκουμενικοῦ Πα­­τριάρχου πρός εὐό­δωσιν τῆς νέας πολυευ­θύνου διακονίας τήν ὁποίαν ἀναλαμβάνετε σήμερον καί τήν ὁποίαν σᾶς ἐνεπιστεύθη ἡ Ἐκ­κλησία διά τῆς τιμίας ψήφου τῶν ἁγίων Ἀρ­χιερέων τῶν συγ­κρο­τούντων τήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγι­ω­τάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί σᾶς δια­βεβαιῶ διά τό ἀδιάπτω­τον καί θερμόν ἐνδια­φέρον καί τήν πολλήν ἀγάπην τῆς Αὐτοῦ Θειο­τάτης Πανα­γιό­τη­τος τόσον δι᾽ ὑμᾶς ὅσον καί διά τόν προσφιλῆ λαόν τῆς θεοσώστου ταύτης Μητρο­πόλεως, τῆς παλαιόθεν συν­δεο­μένης δι᾽ ἀρρήκτων πνευ­ματικῶν δεσμῶν μετά τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι­­στοῦ Μεγάλης Ἐκκλη­σίας τῆς Κωνσταντι­νου­­πόλεως ὡς ἀπο­τε­λού­σης τήν ἱστορικήν ἕδραν τῆς ἐπαρχίας τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου. Αἱ ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως καί τοῦ ἀπό σήμερον Ποιμενάρ­χου αὐτῆς προσευχαί καί δεήσεις τοῦ Πανα­γιωτάτου Οἰκουμενι­κοῦ Πατριάρχου ἄς εἶναι πάντοτε ἐνισχυτικαί καί ἐπιστηρικταί εἰς τό ἔργον σας, ἀναψύ­χου­σαι ὑμᾶς ἀπό τόν καύ­σωνα καί θάλπουσαι ἀπό τό ψῦχος τοῦ συγ­χρόνου κόσμου ἐντός τοῦ ὁποίου καλεῖσθε νά οἰακοστρο­φεῖτε τήν νοη­­τήν ὁλκάδα τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεως Νι­κο­πόλεως καί Πρε­βέ­ζης.

Ἔχετε τό διττόν προ­νόμιον, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ, νά ποι­μαίνετε μίαν ἱστορικήν Μητρόπολιν ἡ ὁποία διατηρεῖ ἕως τῆς σήμε­ρον τήν πνευ­μα­τικήν αὐτῆς ἀναφοράν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινου­πό­λεως, τόν πανίερον καί μαρτυρικόν Οἰκου­μενι­κόν θρόνον, καί ἀνή­κου­σαν συγχρόνως δι­οι­κητικῶς εἰς τήν Ἁγι­ωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλά­δος.

Μή ἐπιλάθητε εὐγνω­μό­νως μνημονεύων τοῦ πανσέπτου Οἰκου­μενι­κοῦ Θρόνου καί συμ­παριστάμενος πά­σαις δυνάμεσιν τῷ Προ­καθημένῳ αὐτοῦ, Πα­να­γιωτάτῳ Οἰκουμε­νι­κῷ Πατριάρχῃ κ.κ. Βαρ­θολομαίῳ.

Μή ἐπιλάθητε τῆς ἀγά­πης καί τῆς ἀνυστά­κτου μερίμνης ὑπέρ ὑμῶν τοῦ θεοπρο­βλή­του Προκαθημένου τῆς κατ᾽ Ἑλλάδα Ἐκκλη­σί­ας, Μακαριω­τάτου Ἀρ­χι­ε­πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, τοῦ τιμῶ­ν­τος τήν ὑμετέραν ἐν­θρό­νισιν διά τῆς σεπτῆς αὐτοῦ παρουσίας. Ὅσα ἐδιδάχθητε ἀπό τό σε­μνόν ἦθος του καί τήν θυσιαστικήν προσ­φο­ράν του ὑπέρ τῆς Ἐκ­κλησίας καί τῶν ἀν­θρώ­πων κατά τήν διάρ­κειαν τῆς διακονίας σας πλησίον του, τόσον ὡς κληρικός τῆς Ἀρχιεπι­σκοπῆς Ἀθηνῶν ὅσον καί ὡς γραμματεύς τῶν Συνοδικῶν Δικαστη­ρί­ων, θά σᾶς εἶναι πολύ­τιμα ἐφόδια διά τήν ἀρχιερατικήν σας δια­κο­νίαν ἐνταῦθα, καί ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν του θά σᾶς συνοδεύουν καί θά σᾶς καθοδηγοῦν.

Μή ἐπιλάθητε καί τῆς ἀγάπης τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν ψηφισάντων τήν ὑμε­τέ­ραν Σεβασμιό­τητα καί συμπαρι­σταμένων ὑμῖν σήμερον χαί­ρον­τες διά τήν ὑμετέραν χαράν καί τήν χαράν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ δαψιλής σας μόρ­φω­σις, τό ἀνεπίληπτον ἦθος σας, ἡ μέχρι τοῦδε ἐφημεριακή σας διακο­νία καί ἡ ἐμπειρία σας εἰς τά Συνοδικά γρα­φεῖα ἐν συνδυασμῷ πρός τήν ἀγάπην σας πρός τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον ἐγγυῶνται ὅτι τῆς σημερινῆς ἐν­θρο­νίσεώς σας εἰς τόν περικαλλῆ ἱερόν τοῦ­τoν ναόν θά ἀκο­λου­θήσῃ καί ἡ τοιαύτη ἐν ταῖς καρδίαις τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς θεο­σώστου ἐπαρχίας Νικο­πόλεως καί Πρεβέζης, διά νά συνεχίσετε τό ἔργον τοῦ προκατόχου σας, μακαριστοῦ Μη­τρο­πολίτου Μελετίου Καλαμαρᾶ, ἑνός σοφοῦ καί συνετοῦ ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος ἐκλέισε τήν Ἱε­ράν Μητρόπολιν ταύ­την καί τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλη­σίαν τῆς Ἑλλά­δος διά τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς του, τῆς ταπει­νο­φρο­σύνης καί τῆς σεμνότητος τῆς πολι­τείας του, τῆς βαθυτά­της θεολογικῆς καί φι­λο­σο­φικῆς του καταρ­τί­σεως καί παιδείας. Ἠγάπησε τόν Θεόν καί ἠγαπήθη ὑπ᾽ αὐτοῦ. Ἠγάπησε τόν λαόν τοῦ Θεοῦ καί διά τοῦτο καί ὁ λαός τόν ἠγάπησε πολύ. Τό παράδειγμά του θά φωτίζῃ ἀσφα­λῶς καί τάς ὑμετέρας τρίβους εἰς τήν διακο­νίαν τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου καί αἱ εὐχαί του θά σᾶς συνοδεύουν πάντοτε.

Ἐπιτρέψατέ μοι νά προσθέσω, κατακλείων, καί τάς ἐμάς ταπεινάς εὐχάς διά νά εἶναι τά ἔτη σας, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ, πολλά καί πολύκαρ­πα πρός οἰ­κοδομήν καί σωτηρίαν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καί πρός δό­ξαν καί τιμήν καί τῆς ἀναδειξάσης ὑμᾶς Ἁγι­ω­τάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής ο νέος Μητροπολίτης τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού προκατόχου του κυρού Μελετίου στο προαύλιο του ιερού ναού αγίου Κωνσταντίνου.