TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4116409

Η πανήγυρις του Αγίου Αρσενίου του καππαδόκου στο Πλατύ

PDFΕκτύπωσηE-mail

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου πανηγύρισε ο ιερός ναός αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου στο Πλατύ Ημαθίας.

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο.

Στην ομιλία του τόνισε:

««Kαππαδοκίας τό νεό­φυτον ἄνθος καί ἀρε­τῶν τό πολυτίμητον σκεῦ­ος, ὁ ἱερός Ἀρ­σέ­νιος ὑ­μνεί­­σθω μοι».

Ὡς νεόφυτο ἄνθος καί ὡς πολύτιμο σκεῦος ἀρετῶν ἐπαινεῖ καί ἐγ­κωμιάζει ὁ ἱερός ὑ­μνο­­γράφος τόν ἑορ­τα­ζό­με­νο σήμερα ἅγιο Ἀρ­­σέ­νιο τόν Καπ­πα­δό­κη, ἕναν ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας, ἕναν ἅγιο τόν ὁ­ποῖο γνώ­ρι­σαν οἱ πα­τέρες μας καί μεγά­λω­σαν κοντά του. Ἕ­ναν ἅγιο τοῦ ὁποίου οἱ ἀ­ρε­τές τόν ἀνέδειξαν ἄν­θος τοῦ παραδείσου, πού στολίζει ὄχι μόνο τήν ἐπί γῆς στρατευο­μένη ἀλλά καί τήν ἐν οὐ­ρα­νοῖς θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Ἕναν ἅγιο τοῦ ὁποίου οἱ ἀρετές τόν ἀνέδειξαν «σκεῦος πο­λυτίμητο» πού κο­σμεῖ τήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο.

Πῶς ὅμως κατόρθωσε ὁ ἅγιος Ἀρσένιος νά φθά­σει σ᾽ αὐτό τό ἐπί­πεδο ἀρετῆς καί σ᾽ αὐτά τά ὕψη τῆς ἁγιότητος;

Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν δίνει, ἀδελ­φοί μου, τό ἴδιο τό ἐγκώμιο τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου. Ἄν τό σκεῦος τῆς ὑπάρ­ξε­ως τοῦ ἁγίου Ἀρ­­σε­νίου ἦταν καί εἶναι πολυτί­μητο, αὐτό ὀφεί­λεται ἦταν σκεῦος ἀρετῶν. Αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι ὁ ἅγιος Ἀρσένιος φρό­ντι­σε μέσα στό ὀστρά­κινο καί φθαρτό σκεῦος τῆς ὑπάρξεώς του νά τοποθετήσει τόν πο­λυ­τίμητο θησαυρό τῶν ἀρετῶν. Καί ὅπως ἕνα ταπεινό καί εὔθραυστο σκεῦος γίνεται ἀκριβό καί πο­λύτιμο, ὅταν μέ­σα σ’ αὐτό βάλλουμε ἕνα εὐῶδες ἄρωμα ἤ ἕνα πολύτιμο μαργαρι­τάρι, ἔτσι καί ὁ ἄνθρω­πος, ὅταν βάλλει μέσα στήν ψυχή του τήν ἀρετή μεταβάλλεται σέ «σκεῦ­ος πολυ­τί­μη­το».

Αὐτό ἀκριβῶς ἔκανε καί ὁ ἅγιος Ἀρ­σένιος. Ἐγκαθίδρυσε στήν ψυ­χή του τήν ἀγά­πη, καί ρύθμισε τή ζωή του σύμφωνα μέ αὐτή, πού εἶναι ἡ πρώτη καί με­γάλη ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐντολή ἀπό τήν ὁποία «ὅ­λος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται κρέμα­νται».

Ἡ ἀγάπη ἦταν ὁ κύ­ριος ἄξονας ὅ­λων τῶν πρά­ξεών του, ἦταν ἡ κα­τευ­­­θυ­ντήρια γραμ­μή τῆς ζω­ῆς του. Ἀγά­πησε τόν Θεό ἀπό τή νεότητά του καί ἀφο­σιώ­θηκε σ᾽ αὐτόν «ἐξ ὅλης τῆς ψυ­χῆς του καί ἐξ ὅλης τῆς καρδιᾶς του καί ἐξ ὅλης τῆς δια­νοίας του» ὡς διά­κονος καί ὡς ἱερεύς. Tόν ἀγά­πησε τό­σο, ὥστε ὅ,τι ἀφοροῦσε καί σχετιζόταν μέ τόν Θεό γέ­μι­ζε τήν ψυχή του μέ πνευματική ἀγαλ­λία­ση καί χαρά.

Ἀγάπησε τόν συνάν­θρωπό του καί τόν δια­κόνησε στή μα­κρά πο­ρεία τοῦ ἐπι­γείου βίου του μέ κάθε τρό­πο. Ἀγα­­ποῦ­σε καί φρό­ντιζε τά παιδιά, προσπα­θοῦ­­σε νά τούς διδά­σκει τήν λ­ληνική γλώσ­σα καί τήν ὀρθό­δοξη πίστη, γιά νά μήν παρα­συρ­θοῦν ἀπό τίς ἀλλόδοξες προ­πα­γανδι­στι­κές ὁμά­δες, πού δροῦ­σαν τήν ἐποχή ἐκείνη στήν Kαπ­πα­­δοκία.

Ἀγα­ποῦσε τούς συναν­θρώ­­πους του, με­ρι­μνοῦ­σε γιά τά προ­βλή­ματα καί τίς ἀνά­γκες τους, φρό­ντιζε νά μοι­ρά­ζει καί τό ὑστέ­ρημά του ἀκόμη, προ­κει­μέ­νου νά τούς βοη­θήσει καί νά τούς ἐνι­σχύσει, φρό­­ντιζε νά τούς συμ­βουλεύει γιά ὅ,τι εἶχαν ἀνάγκη καί σάν στορ­γικός πατέ­ρας νά τούς θερα­πεύει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό τίς ἀρ­ρώ­στιες τους. Ἡ ἀγά­πη τοῦ ἁγί­ου Ἀρσενίου δέν ἔκανε διακρί­σεις· ὅταν τοῦ ἔφερ­ναν ἀρ­ρώ­στους γιά νά τούς δια­βά­σει, γράφει ὁ βιο­γρά­φος του μα­καριστός Γέ­ροντας Παΐσιος, πο­τέ δέν ἐξέ­τα­ζε ἐάν ὁ ἄρ­ρω­στος εἶναι χρι­στια­νός ἤ μουσουλμάνος, ἀλ­λά ἀπό ποιά ἀρ­ρώ­στεια πά­­σχει γιά νά δια­βάσει τήν κατάλ­λη­λη εὐχή.

Aὐτός ἦταν, ἀδελφοί μου, ὁ ἅγιος Ἀρ­­σένιος, ὁ ἅγιος τῆς ἀγάπης, πού ἑορ­τά­ζουμε καί τιμοῦμε σή­μερα. Ἔμεινε σέ ὅλη του τή ζωή ἑδραῖος καί ἀμετακίνη­τος «ἐν τῇ ἀ­γάπῃ» καί κατά τή δια­βε­βαί­ωση τοῦ εὐαγ­γε­λιστοῦ Ἰωάννου «ὁ μέ­νων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ»· καί σ’ αὐτή τήν ἀγάπη καλεῖ καί ὅλους ἐμᾶς νά τόν ἀκολου­θή­σουμε.

Δυστυχῶς, ἀδελφοί μου, ὁ σύγχρονος ἄν­θρω­­πος δέν ἔχει κα­τα­νο­ήσει τή δύ­να­μη καί τήν ὠφελι­μό­­τητα τῆς ἀγά­­πης καί γι᾽ αὐτό προ­σπαθεῖ νά λύσει τά προβλή­μα­τά του μέ τό μίσος. Ἡ μέθοδος ὅ­μως τοῦ μίσους δημιουργεῖ μόνο δυστυχία καί δέν ἐπιλύει κανέ­να πρό­βλη­μα. Ἀ­ντί­θετα ἡ ἀγά­πη ἀποτελεῖ τό μό­νο στα­θερό θεμέλιο ἐπί τοῦ ὁποίου μπορεῖ νά θε­­με­λιωθεῖ ἡ ἐπίλυση ὅλων τῶν διαν­θρω­πί­νων, τῶν διαπροσω­πι­κῶν ἀλ­λά καί τῶν προ­σωπι­κῶν προβλη­μά­των τοῦ ἀνθρώπου. Ἐάν ἐφαρ­μόζουμε στή ζωή μας τήν ἐντολή τῆς ἀγά­πης, τόσο πρός τόν Θεό, ὅσο καί πρός τούς συνανθρώ­πους μας, τό­τε θά βλέπουμε νά ἐξο­μα­λύ­νονται ὅλες οἱ δυ­σκολίες, νά παρα­με­ρί­ζο­νται ὅλα τά ἐμ­πό­δια, νά διευθε­τοῦ­νται ὅλες οἱ δια­φωνίες καί θά ζοῦ­με εἰ­ρηνικά ὅπως ἔζη­σε καί ὁ τιμώ­μενος σή­με­­ρα ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Kαππα­δόκης. Αὐτό εὔ­χομαι νά ἀξιωθοῦμε νά ζήσουμε ὅλοι μας διά τῶν πρεσβειῶν του.».