TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4116368

Η πανήγυρις του Αγίου Νεκταρίου στα Κύμινα και τη Βέροια

PDFΕκτύπωσηE-mail

Κατά το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου πανηγύρισαν οι ιεροί ναοί αγίου Νεκταρίου στα Κύμινα και τη Βέροια.

Το εσπέρας ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό στα Κύμινα ενώ το πρωί της οερτής τέλεσε θεία λειτουργία και μίλησε στον ιερό ναό αγίου Νεκταρίου στη Βέροια.

Κατα την ομιλία του ο σεβασμιώτατος τόνισε:

««Τίς ἐπαξίως ὑμνήσει τάς δυναστείας σου, ὦ Ζῳοδότα Σῶτερ; ὅτι δέ­δωκας ἤδη στῦλον καί ἑδραίωμα ἀρραγές τῇ σεπτῇ Ἐκκλησίᾳ σου, τόν θεηγόρον Νεκτά­ρι­ον».

Ὡς στύλο καί ἑδραί­ω­μα ἀρραγές τῆς Ἐκκλη­σίας ἐγκωμιάζει, ἀδελ­φοί μου, ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος τόν ἑορταζό­με­νο σήμερα ἅγιο Νεκτά­ριο· ὡς στύλο καί ἑδραί­ωμα τόν ὁποῖο χάρισε ὁ Θεός στήν Ἐκκλησία του σέ καιρούς δύσκο­λους καί χαλεπούς γιά νά ἀποτελεῖ στήριγμα καί παρηγορία, κατα­φύ­­γιο καί προστασία τῶν πιστῶν.

Καί εἶναι ὄντως δωρεά τοῦ Θεοῦ πρός τήν Ἐκ­κλησία καί τούς πι­στούς ὁ ἅγιος Νεκτά­ρι­ος, γιατί στόν Θεό ἀνή­κει, ἐφόσον στόν Θεό ἀφιέρωσε τή ζωή του ἀπό τή νεανική του ἡλι­­­κία. Στόν Θεό ἀνή­κει, ἐφό­σον αὐτόν δια­κό­­νησε μέ πι­στότητα καί ἀφο­σίω­­ση. Στόν Θεό ἀνήκει, ἐφόσον τόν λόγο του ἔσπειρε στίς ψυ­χές τῶν ἀνθρώπων. Στόν Θεό ἀνήκει, ἐφό­σον τίς ἐντολές του τή­ρησε μέχρι κεραίας στή ζωή του. Στόν Θεό ἀνή­κει, ἐφόσον γιά χάρη του ὑπέ­μεινε καί θλί­ψεις καί δοκιμασίες καί συκοφαντίες καί διωγ­μούς.

Ἀλλά ὁ Θεός τόν χά­ρισε στήν ἐπί γῆς στρα­τευομένη του Ἐκκλη­σία κινούμενος ἀπό ἀ­γά­πη πρός τούς πι­στούς πού ἀγωνίζονται νά φθά­σουν τόν στόχο τους, πού δέν εἶναι ἄλ­λος ἀπό τή σωτηρία καί τήν ἀπολύτρωση.

Τόν χάρισε στήν Ἐκ­κλη­­σία του, γιά νά ἀπο­τελεῖ γιά ὅλους μας πρό­­­­τυπο πίστεως σέ και­­­ρούς πού ἡ πίστη μας κλονίζεται ἀπό τούς ἀνέμους τῆς κο­σμι­­κότητος καί τή θύ­ελ­­λα τῆς ἐκκο­σμι­κεύ­σε­ως· σέ καιρούς πού ἡ πί­στη μας ἀκροβατεῖ με­τα­ξύ τῆς ἀληθοῦς πί­στε­ως, πού μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός καί μᾶς πα­ρέ­δω­σαν οἱ θεοφόροι πα­τέρες μας, καί μιᾶς πί­στεως πού ἐπιδιώκει νά προσαρμόζεται στίς δι­κές μας ἐπιθυμίες καί ἀδυναμίες· σέ καιρούς πού ἡ πίστη μας ἀντιμε­τωπίζει τούς τυφῶνες τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀμφι­βολίας καί τῆς ἀμφι­σβη­τή­σεως.

Χάρισε ὁ Θεός τόν ἅ­γιο Νεκτάριο στήν Ἐκ­κλησία του, γιά νά ἀπο­τελεῖ γιά ὅλους μας πρό­­­τυπο ὑπομονῆς καί ταπεινώσεως, σέ μία ἐ­ποχή κατά τήν ὁποία οἱ ρυ­θμοί τῆς ζωῆς καί οἱ ἀ­παιτήσεις τοῦ σύγ­χρο­νου κόσμου μᾶς ἔχουν κάνει ὅλους ἀνυπόμο­νους καί νευρικούς· σέ μιά ἐποχή συγκρού­σε­ων καί ἀντιπαρα­θέ­σε­ων, σέ μιά ἐποχή κρί­σεως καί προβλημάτων πού μεταβάλλουν συ­χνά τή ζωή μας σέ ἕναν ἐπώδυνο ἀνήφορο καί τή μετατρέπουν σέ ἕνα τοῦνελ ὅπου δέν μπορεῖ νά διακρίνει κανείς φῶς, πού δυσκολεύεται ὁ ἄνθρωπος νά βρεῖ ἐλπίδα, θάρρος, παρη­γο­ρία γιά νά ἀντα­πε­ξέλθει στά ἀνυπέρ­βλη­τα προβλήματα τῆς κα­θημερινότητός του.

Χάρισε ὁ Θεός τόν ἅ­γιο Νεκτάριο στήν Ἐκ­κλησία μας γιά νά ἀπο­τελεῖ γιά ὅλους μας πα­ράδειγμα ἀγάπης πρός τόν πλησίον καί ἀλλη­λεγγύης πρός τόν ἀδύ­ναμο καί τόν πάσχοντα, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ὑποθάλπεται ὁ ὑπερ­τροφικός ἐγωισμός προκειμένου, δῆ­θεν, νά μπο­­ρεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἀνταπεξέλθει στόν ἐ­παγ­­γελματικό ἀν­­­­τα­γω­νισμό καί νά δια­­­κριθεῖ κοινωνικά· σέ μία ἐπο­χή κατά τήν ὁ­ποία ἡ τα­πείνωση θεω­­ρεῖται ἀ­δυ­­ναμία καί ἀφέ­­λεια, θεωρεῖται ἀπό πολλούς ἀδιέξοδη ἐπι­λο­γή καί ἀνέφικτος στό­χος, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ὁ καθένας ἐνδια­φέρεται μόνο γιά τό δικό του συμφέρον καί ὄφελος καί ἀδιαφορεῖ γιά ὅ,τι συμβαίνει στόν ἀδελφό του.

Χάρισε ὁ Θεός τόν ἅ­γιο Νεκτάριο στήν Ἐκ­κλησία του, γιά νά μᾶς παρηγορεῖ μέ τά θαύμα­τά του· γιά νά ἀπαλύνει τούς πό­νους μας· γιά νά θε­ρα­πεύει τίς ἀσθένειές μας· γιά νά μᾶς θυμίζει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού δέν ἐγκαταλείπει ποτέ τά παιδιά του μό­να, ἀκόμη καί ὅταν κά­ποιες φορές τά ἴδια του τά παιδιά τόν ἀπαρ­νοῦ­ν­ται καί τόν ξε­χνοῦν.

Μᾶς χάρισε ὁ Θεός τόν ἅγιό του γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι καί σέ μᾶς ἔχει ἀπευθύνει τήν πρόσκληση «ἅγιοι ἔσε­σθε», καί γι᾽ αὐτό μᾶς πε­ριμένει νά βαδίσουμε αὐ­τόν τόν δρόμο μέ ἀνά­­λογη συνέπεια μέ αὐ­τήν πού τόν βάδισε καί ὁ ἑορ­ταζόμενος ἅγι­ος Νεκτά­ριος, ὁ θαυμα­τουργός.

Αὐτή εἶναι, ἀσφαλῶς, καί ἡ προτροπή πού μᾶς ἀπευθύνει σήμερα ὁ ἴδι­ος ὁ ἅγιος Νεκτά­ριος, καί σέ ὅλους ἐμᾶς πού προσήλθαμε στόν ἱερό ναό του γιά νά τιμή­σουμε τή μνήμη, καί στήν προτροπή αὐτή τοῦ Θεοῦ εὔχομαι, ἀ­δελ­φοί μου, νά ἀντα­πο­κριθοῦμε ὅλοι διά πρεσ­βειῶν τοῦ ἑορτα­ζο­μέ­νου ἁγίου Νεκτα­ρίου.»