TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4116393

Στις Σέρρες μετέβη ο σεβασμιώτατος με την εικόνα της Παναγίας Σουμελά για την πανήγυρη των Αρχαγγέλων

PDFΕκτύπωσηE-mail

Κατά το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης για την πανήγυρη του μητροπολιτικού ιερού ναού αγίων Αρχαγγέλων.

 

Μάλιστα μετέφερε, κατόπιν αιτήματος του σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου Σερών κ. Θεολόγου την ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά για να συμπανηγυρίσει με τους Αγίους Αρχγγέλους και να τεθεί στη συνέχεια σε προσκύνηση μέχρι και τη Δευτερα 12 Νοεμβρίου.

Την ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά υποδέχθηκε στην είσοδο του ναού ο Μακαιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. ερώνυμος και ακολούθησε ο πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του Μακαριωτάτου.

Την επομένη ημέρα το πρωί τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου, ενώ το θείο λόγο κήρυξε ο σεβασμιώτατος Βεροίας κ. Παντελεήμων. Ακολούθησε λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους των Σερρών.

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών κ. Θεολόγος απένειμε στον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Ιερού προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά» το μετάλλιο του Αγίου Νικήτα.

Στην ομιλία του κατά τη θεία λειτουργία ο σεβασμιώτατος τόνισε: ««Ὅπου ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις σου, Ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύναμις».

Καί κατά τήν παροῦσα ἑορτή, Μακαριώτατε, δέν μᾶς ἐπι­σκι­ά­ζει μόνο ἡ χάρις τοῦ Ἀρχαγ­γέ­λου ἤ μᾶλλον τῶν Ἀρ­χαγγέλων, τή σύνα­ξη τῶν ὁποίων πα­νηγυ­ρί­ζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλη­σία μέ τήν πάν­δη­μη αὐ­τή συνάθροιση κλήρου καί λαοῦ, ἔχο­ντος ἐν τῷ μέσῳ αὐ­τοῦ τήν Ὑ­με­­τέ­ρα Μακαριό­τητα, τόν σεπτό Προ­καθή­με­νο τῆς Ἁγιωτά­της Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λάδος, εἰς τόν περικαλ­λῆ καί περίπυστο τοῦτο ναό τόν ἀνατεθειμένο στή Χά­ρη τους, ἀλλά μᾶς ἐπισκιάζει καί ἡ Χά­ρις τῆς Κυρίας τῶν Ἀγ­­γέ­λων καί τῶν Ἀρ­χαγέλ­λων, τῆς Πλατυ­τέ­ρας τῶν οὐρανῶν, τῆς ὁ­ποίας τή θαυ­μα­τουργό καί χαριτό­βρυ­τη εἰκόνα ἀπό τό ἱερό προπύργιο τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνι­σμοῦ, τήν ἱστορική μο­νή τῆς Σουμελᾶ, ὑποδε­χθήκαμε κατά τον χθεσινό ἑσπερινό μέ βαθειά συγκίνηση καί κατάνυξη.

Καί δέν εἴμασταν μό­νοι στήν ὑποδοχή τῆς ἱε­ρᾶς εἰκόνος τῆς Πα­να­γίας μας. Μαζί μας ἄγγελοι καί ἀρχάγ­γελοι περι­ίπταντο γιά νά ὑπο­­­δεχθοῦν ἐδῶ, στό ἱερό κατοικητήριό τους, Αὐτήν πού ἔχει κατοι­κητήριο τούς οὐρα­νί­ους θόλους, Αὐτήν πού ὡς «σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης» κα­­λύ­πτει μέ τό νοητό μα­­φόριο τῆς Χάριτός της ὅλο τόν κόσμο καί ἰδι­αι­­τέρως ὅσους τήν εὐ­λα­βοῦνται καί τήν ἐπι­καλοῦνται.

Εὐτυχεῖς καί μακάριοι εἴμεθα, ἀδελφοί μου, ὅλοι ἐμεῖς, γιατί ὁ Θεός ὅρισε τούς ἁγίους Ἀγ­γέ­λους καί Ἀρχαγγέλους ὡς φορεῖς τῶν μη­νυμάτων του πρός τούς ἀνθρώπους καί, συγ­χρό­­νως, ὡς προστάτες ὅσων προσφεύγουν στή χάρη τους καί αἰ­τοῦ­νται τήν προστασία τους.

Εὐτυχεῖς καί μακάριοι εἴμεθα ὅμως καί γιατί μᾶς χά­ρι­σε τήν Πα­να­γία Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, ὡς πάρεδρο τοῦ οὐρα­νίου θρόνου του καί φορέα τῶν αἰτημάτων τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό, καί ὡς προ­­στασία ἀκαταί­σχυ­ντη τῆς ζωῆς μας.

Εὐτυχεῖς καί μακάριοι εἴμεθα, ἀδελφοί μου, για­τί στή δίνη τοῦ κό­σμου καί στήν τρικυμία πού προκαλοῦν στήν ψυ­­­χή μας καί τή ζωή μας οἱ ἐπαγωγές τῶν λυ­­πηρῶν καί τῶν πει­ρα­σμῶν, τῶν προβλη­μά­των καί τῶν δυσχε­ρειῶν, τῶν βιωτικῶν με­­­ριμνῶν καί τῶν θλί­ψε­­ων πού ἀντιμετωπί­ζουμε καθημερινά, ἔ­χου­με προστάτες κρα­ται­ούς καί φύλακες ἰ­σχυρούς καί ἀνυστά­κτους τούς ἁγίους Ἀγ­γέλους καί Ἀρχαγγέ­λους καί τήν Κυρία Θεο­­τόκο.

Εὐτυχεῖς καί μακάριοι εἴμεθα, ἀδελφοί μου, γιατί ἡ Παναγία μας καί οἱ ἱερές καί θαυματουρ­γές εἰκόνες της συνο­δεύ­ουν ὄχι μόνο τόν Πο­ντιακό Ἑλληνι­σμό ἀλ­­λά ὁλόκληρο τό εὐ­σε­βές μας Γένος καί τό προ­στατεύουν ἀπό πά­σης ἐπηρείας τοῦ ἀντι­κειμένου καί ἐχθρικῆς ἀπειλῆς.

Εὐτυχεῖς καί μακάριοι εἴμεθα, ἀδελφοί μου, γιατί ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, ἐάν ἐρευνήσει τή ζωή του, θά ἀνακα­λύ­ψει θαυμα­στές ἐπεμ­βά­σεις τῆς Πα­ναγίας μας καί τῶν ἁ­γίων Ἀγγέ­λων πού τόν σκέπασαν μέ τή χά­ρη τους «μή­πο­τε προσ­κό­ψει πρός λί­θον τόν πόδα του» καί λάλησαν ἀγαθά στήν ψυχή του σέ ὧρες δύ­σκολες.

Ὧρες δύσκολες, σάν καί αὐτές πού περνοῦμε καί σήμερα, ὡς ἄτομα καί ὡς κοινωνία, ὧρες κρίσεως οἰκονομικῆς, κοι­­νωνικῆς καί ἠθικῆς. Ὅμως δέν εἴμεθα μό­νοι. Ἔχουμε φύλα­κες καί προμάχους ἰσχυ­ρούς, οἱ ὁποῖοι ἀγρυ­πνοῦν καί δέονται ὑπέρ ἡμῶν. Ἔχουμε τήν Πα­να­γία μας, τήν «φῶς τε­­τοκυῖα τό θεῖον καί προαιώνιον», ἡ ὁποία καταυγάζει τό σκότος καί ὁδηγεῖ ὅσους θέ­λουν νά τήν ἀκολου­θή­σουν στήν ἀσφαλῆ τρί­βο τῆς σωτηρίας. Ἔχου­με τούς παραστάτας τῆς τρισηλίου Θεότητος φω­­­­το­φόρους ἁ­γί­ους ἀγ­­­­γέλους καί ἀρ­χαγ­γέ­λους, οἱ ὁποῖοι τειχί­ζουν ἡμᾶς «σκέπῃ τῶν πτερύγων τῆς ἀΰλου αὐτῶν δόξης», ἀλλά καί δέν παύουν νά ἀπευ­θύνονται πρός ὅ­λους μας λέγοντας: «στῶ­μεν καλῶς, ἀδελ­φοί, στῶμεν μετά φό­βου». Μείνατε ἑδραῖοι στήν πίστη καί ἀμετα­κίνητοι στήν ἐλπίδα πρός τόν Θεό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Μεί­­νατε συνδεδεμένοι ἀναπόσπαστα μέ τήν Ἐκ­κλησία, ἡ ὁποία εἶ­ναι τό μυστικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καί μέ τά ἱερά μυστήριά της, διότι δέν νοεῖται πιστός ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, καί δέν ὑπάρχει πνευ­ματική ζωή χωρίς τή μυστηριακή ζωή. Μεί­νατε πιστοί καί ἀφο­σιωμένοι στόν λόγο καί τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί μήν παρασύρεσθε ἀπό τίς σειρῆνες τοῦ κόσμου πού προσπα­θοῦν νά μᾶς ἀποσπά­σουν ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἁγίας μας πίστεως· μή παρα­σύ­ρεσθε ἀπό ἀνθρώ­πους «πονηρούς καί γό­η­τες» οἱ ὁποῖοι κα­τη­γοροῦν καί συκο­φα­ντοῦν τήν Ἐκκλησία καί προσπαθοῦν νά σᾶς πείσουν ὅτι ὑπάρχει καί ἄλλος δρόμος ἐκτός ἀπό αὐτόν τῆς πίστεως πού διδάσκει ἡ Ἐκ­κλη­σία, γιατί ὅσα διδάσκει εἶναι δῆθεν συντηρη­τι­κά καί παρω­χημένα καί δέν μπο­ροῦν νά ἰσχύ­ουν στόν 21ο αἰώνα.

Ἄς κλείσουμε, ἀδελ­φοί μου, τά αὐτιά μας σέ ὅλες αὐτές τίς φω­νές, γιατί μοιάζουν μέ ἐκεῖνες πού κρήμνισαν ἀπό τόν οὐρανό τό ἀγ­γελικό τάγμα τοῦ Ἑωσ­φό­ρου καί τό με­τέ­τρε­ψαν σέ ἀγγέλους τοῦ σκότους καί ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ.

Ἄς μείνουμε πιστοί στήν πατρώα εὐσέβεια καί ἄς ἀγωνιζόμαστε μέ ὑπομονή καί καρτερία, ἀντιμετωπίζοντας τίς δυ­­σκολίες τοῦ παρό­ν­τος καιροῦ ὡς δοκι­μα­σίες χάριν παιδαγω­γί­ας. Ἄς μείνουμε πι­στοί στήν προτροπή τοῦ Ἀρ­χαγγέλου «στῶμεν κα­λῶς» καί ἄς στα­θοῦμε καλῶς κάτω ἀπό τή φω­­τοφόρο σκέπη τῆς Παναγίας μας καί ὑπό τήν κραταιά προ­στασία τῶν ἁγίων Ἀγ­γέ­λων καί Ἀρχαγ­γέ­λων, γιά νά ὑπερβοῦμε τίς παν­τοειδεῖς κρίσεις μέ τή βοήθεια καί τή μεσιτεία τους.

Κλείνοντας τίς ἁπλές αὐτές σκέψεις, θά ἤθε­λα νά εὐχαριστήσω θερ­­­μά τόν Σεβασμιώ­τατο Μητροπολίτη Σερ­ρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγο γιά τήν φιλά­δελ­φη πρόσ­κλη­σή του καί γιά τήν τιμή τήν ὁποία μοῦ ἐπεφύλαξε, νά ἀπευθύνω λί­γες σκέ­ψεις πρός τόν λαό τοῦ Θεοῦ.

Ἡ εὐσεβής ἄλλωστε παράκλησή του καί ἡ ἐπιθυμία του νά συνε­ορ­τάσει τήν πρώτη πα­νήγυρη τῆς Μητρο­πο­λι­τικῆς του περι­φε­ρεί­ας, τήν ἑορτή τῶν ἁγί­ων Ἀρχαγγέλων μέ τήν παρουσία τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ εἰ­κό­νος τῆς Παναγίας τῆς Σου­μελᾶ, στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς του με­ρί­μνης πρός τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί πρός ἁγι­ασμό καί εὐλογία ὅλων τῶν πι­στῶν, Ποντίων καί φι­λο­­ποντίων, ἦταν αὐ­τή πού ἔπεισε τό Δι­οι­κητικό Συμβούλιο τοῦ Προσκυνήματος Παναγία Σου­­μελᾶ νά ἀντα­πο­κρι­θεῖ στό αἴτημα τοῦ Σε­βασμιωτάτου, καί ὄχι μό­νο νά ἐγκρίνει τή μετα­φορά τῆς ἱερῆς εἰκόνος, ἡ ὁποία σπανίως ἐξέρ­χεται τοῦ ἱεροῦ κατοι­κητηρίου της, ἀλλά καί νά τήν συ­νοδεύσει καί ἐν σώ­μα­τι ἐδῶ.

Ὅλοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι διακονοῦν τήν Κυρά τοῦ Πόντου μέσα ἀπό δυσκολίες καί πειρασμούς, ἔχοντας μέσα τους τήν ἄπειρη ἀγάπη πρός τό σεπτό πρόσωπό της. Καί προσπαθώντας νά μεταλαμπαδεύσουν τήν ἀγάπη αὐτή στίς νεότερες γενιές, μαζί μέ τά ἤθη καί τά ἔθιμα, μαζί μέ τή γλῶσσα καί τή μουσική τήν ἀγάπη γιά τίς ἀλησμόνητες Πατρίδες. Προσπαθώντας νά μείνουν συνδεδεμένοι μέ τίς ρίζες τους.

Ἀπό καρδίας ταπεινά εὐχόμεθα ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία της, μέ τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Ἱερωνύμου, νά ἑνώ­νει ὅλον τόν Ἑλλη­νι­σμό καί ἰδιαίτερα σήμερα aὅλους τούς Πο­ντίους καί τούς φιλο­πο­ντίους γύρω ἀπό τήν ἱερή της εἰ­κό­να, γιά νά μᾶς προ­στα­τεύει ἀπό παντός ὁρα­τοῦ καί ἀοράτου ἐ­χθροῦ.