TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4112167

Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας. (φωτο)

PDFΕκτύπωσηE-mail

Το απόγευμα της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η χριστουγεννιάτικη γιορτή που ετοίμασαν οι μαθητές και οι καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροποολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και στο τέλος της εκδήλωσης μοίρασε γλυκίσματα και αναμνηστικά σε όλους.

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Μέσα στή ἑόρτια ἀτμό­σφαι­ρα τῶν ἡμέρων μέ πολλή χαρά βρί­σκομαι σήμερα κοντά σας, κοντά στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, τούς καθηγητές καί τίς καθηγή­τριες τῶν φροντιστηριακῶν μαθη­μά­των τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, σέ μία ἑόρτια ἐκδήλωση πού ὀργανώσατε σεῖς οἱ ἴδιοι, καί ἡ ὁποία μᾶς φέρνει πιό κοντά, ἔξω ἀπό τό πλαίσιο τῶν μαθημάτων, καί μᾶς δίνει τήν εὐ­καιρία νά ἀν­ταλλάξουμε εὐχές γιά τή νέα χρο­νιά πού ἀρχίζει σέ λί­γες ἡμέ­ρες.

Ἡ πρωτοβουλία τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς τῆς γιορτῆς μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως, γιατί δείχνει ὅτι ἡ προ­­σπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας νά συνεισφέρει σέ μία ἀνάγκη πού ἔχουν ὅλοι οἱ μαθητές, στήν ἐνί­σχυ­σή τους, δηλαδή, στά μαθή­μα­τα, προσφέροντας τά φροντιστη­ρι­α­­κά αὐτά μαθήματα μέ τήν ἀνι­διο­τελῆ ὑποστήριξη καί συμ­μετοχή πολλῶν καθηγητῶν καί δι­δασκό­ντων, βρίσκει οὐσιαστική ἀνταπό­κριση.

Καί ἡ ἀνταπόκριση αὐτή δέν ἀπο­δεικνύεται μόνο ἀπό τόν μεγάλο ἀριθμό τῶν μαθητῶν πού συμμε­τέ­χουν στά μαθήματα, ἀλλά καί ἀπό τίς σχέσεις καί τόν σύνδεσμο πού δημιουργή­θη­καν  ἀνάμεσα σέ σᾶς, τούς κα­θη­γη­τές σας καί τούς ὑπευθύνους αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεώς μας, καί ἐκφράζεται μέ τήν ἑόρτια αὐτή ἐκ­δή­λωση.

Γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί γιά τόν Ἐπίσκοπο εἶναι πολύ ση­μα­ντική αὐτή ἡ προσπάθεια πού γίνεται μέ τά φροντιστηριακά μα­θήματα, γιατί ἀπευθύνεται σέ σᾶς τά παι­διά, μικρότερα καί μεγα­λύ­τερα, πού ἀποτελεῖτε τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, τό μέλλον τῆς πατρίδος μας, καί γι᾽ αὐτό ἀξίζει νά σᾶς βοηθήσουμε καί νά σᾶς στηρίξουμε μέ κάθε τρόπο καί κάθε μέσο.

Καί ἀξίζει ἀναμφίβολα νά σᾶς στη­ρίξουμε μέ κά­θε μέσο στίς σπου­δές, νά σᾶς στη­ρίξουμε στήν πορεία πρός τήν ζωή καί τήν ὁλο­κλήρωση τῆς προ­σωπικότητός σας, πού γίνεται καί μέσα ἀπό τήν πρόοδό σας στά μαθήματα, ἀλλά καί μέσα ἀπό τήν παρουσία σας στόν χῶρο αὐτό τῶν ἐκκλησια­στι­κῶν φροντιστηρίων, ὅπου ἐκτός ἀπό τά μα­θήματα οἱ καθηγητές σᾶς διδάσκουν καί μέ τήν προσω­πι­κότητά τους καί μέ τήν προσ­φορά τῆς ἀγάπης τους. Γιατί ἡ προσ­φορά τῆς ἀγάπης εἶ­ναι ἕνα μεγάλο μάθημα γιά τή ζωή, καί εἶμαι σίγουρος ὅτι δι­δά­σκεσθε ἀπό αὐτήν. Διότι ἔχουμε πολλά παρα­δείγ­μα­τα παλαιότερων μαθη­τῶν, οἱ ὁποῖοι, ὅταν πέρασαν στό πα­νε­πι­στήμιο, ἐπέστρεψαν καί πά­λι στά φροντιστήρια τῆς Ἱερᾶς μας Μη­­τρο­­πό­λεως θέλοντας νά προσ­φέ­ρουν καί αὐτοί τίς γνώσεις τους στούς νεώ­τερους.

Αὐτή ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης εἶναι, ἄλλωστε, καί τό μήνυμα τῶν ἡμερῶν, τό μήνυμα τῶν Χρι­στουγέννων, τοῦ Θεοῦ πού ἀπό ἀγά­πη ἦλθε στή γῆ ὡς βρέφος γιά τή σωτηρία μας. Εἶναι τό διαρκές μήνυμα τῆς Ἐκ­κλησίας μας πού συνεχίζει νά κη­ρύσσει τήν ἀγάπη σέ ἕναν κόσμο πού ἀπομακρύνεται ἀπό τήν οὐσία καί τό βαθύτερο νόημά της.

Γι᾽αὐτό καί θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδιᾶς ὅλους ἐσᾶς, τούς κα­θη­γη­τές καί τίς καθηγήτριες, πού συμβάλλετε στήν πραγματο­ποί­ηση τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Νά εὐχαριστήσω καί ὅλους ἐσᾶς, ἀγαπητά μου παιδιά, πού ἐμπι­στεύ­εσθε τήν Ἐκ­κλη­­σία μας, πού αἰσθάνεσθε ἀ­σφα­λῆ καί οἰκεῖα στό περιβάλλον καί τούς χώρους της, καί νά εὐ­χη­θῶ σέ ὅλους πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη ἡ νέα χρονιά νά φέρει σέ ὅλους κάθε καλό, καί, ἰδι­αι­τέρως σέ σᾶς τούς μαθητές μας, πρό­­οδο καί ἐπιτυχία στά μα­θή­ματα, πρόοδο καί ἐπιτυχία καί στή ζωή σας καί στήν πνευματική σας ζωή. Καί εὔχομαι ἀκόμη ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει τόν φωτισμό του καί τή χάρη γιά νά σᾶς καθο­δηγεῖ καί νά σᾶς συνοδεύει, καί νά σᾶς δίνει πλούσιες τίς εὐλογίες του τή νέα χρονιά.

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ