TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4112166

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου Προστασίας του Παιδιού στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας. (φωτο)

PDFΕκτύπωσηE-mail

Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου Προαστασίας του Παιδιού, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας.

Στην εκδήλωση ακούστηκαν χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και τραγούδια ενώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε πατρικούς λόγους τόσο στα μέλη του Σωματείου Προστασίας του Παιδιού, όσο και στα παιδιά και τις οικογένειές τους που παραβρέθηκαν στη γιορτή.

Τέλος ο Σεβασμιώτατος έκοψε την πρωτοχροννιάτικη βασιλόπιττα και μοίρασε στα παιδιά τα χριστουγεννιάτικα δώρα του Συλλόγου.

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶ­ναι, λέμε συχνά, ἡ γιορτή τῶν παι­διῶν. Εἶναι ἡ γιορτή πού τά παιδιά χαίρονται περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη.

Ἄν ψάξει κανείς νά βρεῖ μία ἐξή­γηση, ἴσως δέν θά τά καταφέρει. Μερικοί θεωροῦν ὅτι ἴσως εἶναι τά δῶρα πού φέρνουν τή χαρά. Ἴσως ὅμως πε­ρισσότερο ἀπό αὐτά εἶναι ἡ παι­δική διαίσθηση, ἴσως εἶναι ἡ χαρά πού αἰσθάνονται πάντοτε τά παιδιά, ὅταν βλέπουν παιδιά. Καί τά Χριστούγεννα βλέπουν τό κύ­ριο πρόσωπο τῆς ἑορτῆς, τόν ἴδιο τόν Χριστό, ὡς παιδί, ὡς βρέ­φος στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, καί αὐ­τό εἶναι πού κάνει τά παι­διά νά χαί­ρονται τόσο πολύ.

Γιατί δέν εἶναι μικρή τιμή νά γί­νε­­ται ὁ Χριστός βρέφος καί νά ἔρ­χε­ται στή γῆ. Δέν εἶναι μικρή τιμή νά δείχνει αὐτή τήν ἐξαιρετική συμ­πάθεια στά παιδιά καί νά τά ἀνα­δεικνύει στή συνέχεια ὡς πρό­τυπα γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους πού θέλουν νά κερδίσουν τή βασι­λεία του, λέγοντας: «ἄν δέν στρα­φεῖτε καί δέν γίνετε σάν τά παι­διά, δέν θά εἰσέλθετε στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Καί γιατί δείχνει ὁ Χριστός αὐτή τήν προτίμηση καί τή συμπάθεια στά παιδιά; Γιατί ἔρχεται στή γῆ ὡς βρέφος; Ἔρχεται ὡς βρέφος στή γῆ γιά νά μᾶς διδάξει τήν ταπείνωση. Ἔρχεται ὡς  βρέ­φος σέ μία ἐποχή πού τά παιδιά δέν εἶχαν καμία ἀξία καί κα­νέ­να δικαίωμα στόν κόσμο τῶν ἐνηλίκων. Καί ἔρ­χεται νά τούς δώσει ἀξία καί ση­μασία. Ἔρχεται νά ἀναβαθμίσει τή θέση τους καί νά ἀναδείξει τήν ἀξία τους, γιατί τά παιδιά εἶναι πλά­σματα τοῦ Θεοῦ καί βρίσκο­νται πιό κοντά στόν Θεό ἀπό τόν κάθε ἄνθρωπο, γιατί ἡ ἁμαρτία δέν πρόλαβε νά μο­λύνει τίς ἁγνές ψυχές τους.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός προβάλλει τά παιδιά. Γι᾽ αὐτό καί τά θέτει ὑπό τήν προστασία, γιά νά μήν μπο­ρέσει ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων νά τά βλάψει. Γι᾽ αὐτό καί τά προ­βάλλει ὡς παράδειγμα γιά ὅλους μας καί ἐφιστᾶ τήν προσοχή μας στήν εὐθύνη πού ἔχουμε ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, τονίζοντάς μας πόση ἀξία ἔχει νά ποτίσουμε «ἕνα τῶν μι­κρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος» καί πόσο μεγάλη θά εἶναι ἡ ἀνταμοιβή μας γι᾽ αὐτό.

Αὐτό τό χρέος μας ἀπέναντι στά παιδιά, τό χρέος μας νά τά προστα­τεύουμε καί νά τά ὑπερασπι­ζό­με­θα, μᾶς ὑπενθυμίζει καί ἡ σημε­ρι­νή ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου προ­στα­σίας τοῦ παιδιοῦ πού πραγμα­το­ποιεῖται σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Καί εἶναι χρέος καί εὐθύνη ὄχι μόνο γι᾽αὐ­τές τίς ἡμέρες, ἀλλά γιά ὅλο τόν χρόνο, γιατί παρά τήν πρό­οδο πού ὑποτίθεται ὅτι ἔχει κά­νει ἡ κοι­νωνία μας στό θέμα τῶν δικαιω­μάτων τοῦ παιδιοῦ, γι­νό­μαστε ὅλοι μάρτυρες τῶν δυ­σκο­λιῶν πού ἀντιμετωπίζουν τά παιδιά καί στήν πατρίδα μας, δυ­στυχῶς, ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κό­σμο, στίς χῶρες ὅπου ὑπάρχει πό­λε­μος, προσφυ­γιά καί ἀνέχεια ἀλλά καί στόν θεωρούμενο πολι­τι­σμένο κόσμο. Τά πρόσωπα τῶν παι­διῶν γύρω μας, ἀλλά καί στούς δέκτες τῶν τηλεοράσεών μας καί στίς ὀθόνες τῶν ὑπολογιστῶν μας, πρέπει νά μήν μᾶς ἀφήνουν νά ἡσυχάζουμε.

Δέν εἶναι, ἄλλωστε, τυχαῖο ὅτι καί ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρ­χης μέ τό Χριστουγεννιάτικο μή­νυ­μά του πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, ἀνακήρυξε τό ἔτος 2017 ὡς ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παι­δι­κῆς ἡλικίας ἀπό κάθε εἴδους κίν­δυνο πού τήν ἀπειλεῖ στόν σύγ­χρονο κόσμο μας, γιατί τά παιδιά ἀποτελοῦν τό μέλλον τοῦ κόσμου μας καί ἡ φροντίδα μας γι᾽ αὐτά εἶναι φροντίδα καί μέριμνα γιά τόν κόσμο, καί ἑπομένως καί γιά τόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό.

Εἶναι χρέ­ος καί εὐθύνη μας ἀπέναντι στά παιδιά μας, γιατί ὅλα τά παι­διά εἶναι δικά μας, ἀλλά καί χρέος καί εὐθύνη ἀπέναντι στόν Θεό, πού ἔγι­νε παιδί, πού «νη­πία­σε», γιά τή δική μας σω­τηρία καί γιά νά μᾶς δείξει τόν δρόμο πού πρέπει νά ἀκολουθή­σουμε καί ἐμεῖς· πού ἔγινε παιδί γιά νά μᾶς διδάξει μέ ἁπλό καί κα­τα­νο­η­τό τρόπο ὅτι Χριστούγεννα δέν σημαίνει μόνο στολίδια καί φῶτα καί τραγούδια. Σημαίνει καί ὅλα αὐτά, ἀλλά σημαίνει νά προσ­φέ­ρεις ἀγάπη καί νά γίνεσαι μι­κρός γιά χάρη τοῦ μικροῦ, νά σκύ­βεις γιά νά κατανοήσεις τόν ἄλλο ἄνθρωπο, νά ἀνοίγεις τήν καρδιά σου γιά νά δεχθεῖς τόν Χρι­στό πού ἦλθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς σώσει καί νά χαρίσει σέ ὅλους μας τήν ἀθωότητα τῶν παιδιῶν, πού μᾶς καλεῖ νά μιμηθοῦμε καί νά προ­στα­τεύσουμε.

Καί αὐτό εὔχομαι νά γίνει πραγ­μα­τικότητα τή νέα χρονιά πού ἀρχίζει σέ λίγες ἡμέρες. Νά γίνει πραγματικότητα γιά τά παιδιά ὅλου τοῦ κόσμου, ἀλλά καί γιά ὅλα τά παιδιά τῆς πόλεώς μας καί τῆς ἐπαρχίας μας.

 

ΚΑΝΤΕ ΕΔΩ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ