TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4114933

ΚΑ΄ Παύλεια: «Υπομονή και αγάπη». Απονομή Διπλωμάτων του Ε.Ε.Σ. στις Εθελόντριες Παραρτήματος Βέροιας

PDFΕκτύπωσηE-mail

ΚΑ Παυλεια 2015

Την Κυριακή 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας και στο πλαίσιο των ΚΑ΄ Παυλείων, η τελετή απονομής διπλωμάτων στις εθελόντριες του Παραρτήματος Βεροίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος του Ελληνικού ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό.

Την εκδήλωση πλαισίωσε καλλιτεχνικά η νεοσύστατη ενοριακή Χορωδία του Ανατολικού Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του χοράρχη κ. Μαυρουδή.

Να σημειωθεί ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα. Με την εθελοντική του δράση στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περίοδο πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση. Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη. Παράλληλα όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεργάζεται με τους εθνικούς συλλόγους άλλων χωρών για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις διεθνούς βοήθειας και την αποστολή ανθρωπιστικού υλικού.

Ο χαιρετισμός του σεβασμιωτάτου:

Μέ πολλή χαρά ἡ Ἱερά Μητρό­πο­λή μας συμπεριέλαβε στό πρό­γραμ­μα τῶν φετινῶν ΚΑ´ Παυ­λείων τήν ἐκδήλωση τῆς ἀπονο­μῆς τῶν διπλωμάτων τοῦ Ἑλλη­νικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στίς νέες ἐθελόντριες τοῦ Παραρτήματός του στή Βέροια.

Καί ἡ χαρά αὐτή ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι σέ μία ἐποχή δύσκολη, σέ μία ἐποχή κρίσιμη, σέ μία ἐποχή ἀτομισμοῦ καί ἐγωκεντρισμοῦ, κατά τήν ὁποία ὅμως ἔχουμε περισ­σότερη ἀνάγκη ἀπό κάθε ἄλ­λη φορά πρότυπα ἀγάπης, πρό­τυπα προσφορᾶς, πρότυπα ἀλλη­λεγγύης, πρότυπα ὑπομονῆς, ὁ Ἑλ­ληνικός Ἐρυθρός Σταυρός κά­νει τή δική του πρόταση. Κάνει τή δική του πρόταση προσφορᾶς καί ἀγάπης ὑπενθυμίζοντάς μας τό ἔργο του καί τήν προσφορά του καί σέ πανελλήνιο καί σέ τοπικό ἐπίπεδο. Κάνει τή δική του πρό­ταση μέ τά πρόσωπα τῶν νέων ἐθελοντριῶν, οἱ ὁποῖες μέ «Ὑπο­μονή καί ἀγάπη», ὅπως εἶναι καί ὁ τίτλος τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως, εἶναι ἕτοιμες νά προσφέρουν μαζί μέ τίς παλαιότερες ἐθελόντριες στόν ἄνθρωπο, εἶναι ἕτοιμες νά ὑπηρετήσουν τίς ἀνάγκες τοῦ κοι­νωνικοῦ συνόλου ἐθελοντικά, προσφέροντας τόν χρόνο τους, τή θέλησή τους, τίς δυνάμεις τους σέ ἕνα εὐγενῆ στόχο καί συνεχίζο­ντας μία μακρά παράδοση προσ­φο­ρᾶς καί ἀγάπης, συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση ὑπομονε­τι­κῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν δυσκο­λιῶν προκειμένου νά βοηθήσουν τόν συνάνθρωπο.

Καί εἶναι πολύ σημαντικό αὐτό, γιατί, ὅπως εἶπα, ζοῦμε σέ μία ἐπο­χή πού ἔχουμε ἀνάγκη νά ξεπερά­σουμε τά ἐμπόδια τοῦ ἀτομισμοῦ καί νά στηρίξουμε τήν κοινωνία μας, τούς συνανθρώπους μας, τούς ἀδελφούς μας μέ δράσεις ἐθελο­ντισμοῦ, μέ «ὑπομονή καί ἀγάπη».

Γι᾽ αὐτό καί θέλω νά συγχαρῶ τίς νέες ἐθελόντριες πού δίνουν τό παράδειγμα τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀγάπης. Θέλω νά συγχαρῶ τήν Πρόεδρο καί τό Διοικητικό Συμ­βού­λιο τοῦ Τοπικοῦ Παραρτή­μα­τος τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Βεροίας καί γιά τό ἔργο τους ἀλλά καί για­τί συνεχίζουν νά ἐμπνεύουν τή διά­θεση τῆς προσφορᾶς καί τοῦ ἐθε­λοντισμοῦ καί στίς νέες ἐθελό­ντριες, καί νά εὐχηθῶ ἐπιτυχία στό ἔργο πού ἀναλαμβάνουν, ἐπι­τυχία πού διασφαλίζει ἡ ὑπομονή καί ἡ ἀγάπη.

Τήν ἀποψινή ὡραία ἐκδήλωση πλαισιώνει καί μία ἄλλη ἐθε­λο­ντική προσπάθεια, αὐτή τῆς χορω­δίας τοῦ Ἀνατολικοῦ ὑπό τή διεύ­θυνση τοῦ χοράρχη κ. Μαυρουδῆ, πού συμμετέχει φέτος μέ μεγάλη ἐπιτυχία στά Παύλεια.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θέλω νά εὐχαριστή­σω γιά ἀκόμη μία φορά τά μέλη της καί τόν χοράρχη της γιά τή συμμετοχή τους καί σ᾽ αὐτή τήν ἐκδήλωση καί γιά τίς μελω­δίες πού θά μᾶς χαρίσουν.