TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4114939

ΚΑ΄Παύλεια: «Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας γιά καταλλαγή καί ἑνότητα». Ημερίδα για τους θεολόγους της Ημαθίας. (φωτο)

PDFΕκτύπωσηE-mail

ΚΑ Παυλεια 2015

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Παύλειο Πολιτισιτκό Κέντρο πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ημερίδα των θεολόγων καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των ΚΑ ΠΑΥΛΕΙΩΝ με θέμα "Η ευθύνη της Εκκλησίας για καταλλαγή και ενότητα".

Η ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο των Θεολόγων κ. Μαρία Συργιάννη, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και την Ένωση Θεολόγων Ν. Ημαθίας με εισηγητές τους αναπληρωτές καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Παναγιώτη Υφαντή και κ.Στυλιανό Τσομπανίδη και τη Σχολική Σύμβουλο των Θεολόγων κ.Μαρία Συργιάννη.

Ο χαιρετισμός του σεβασμιωτάτου:

Συνεχίζοντας τήν ὡραία καί ἐποι­κοδομητική συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Να­ού­σης καί Καμπανίας μέ τή Διεύ­θυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαι­δεύ­σεως Ἠμαθίας καί τή Σχολική Σύμβουλο Θεολόγων κ. Μαρία Συργιάννη ἔχουμε τή χαρά σήμε­ρα νά συναντώμεθα ἐδῶ, στό «Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο», στήν καθιερωμένη πλέον Ἡμε­ρί­δα τῶν Θεολόγων πού πραγμα­το­ποιεῖται στό πλαίσιο τῶν ΚΑ´ Παυ­λείων. Tό θέμα εἶναι «Ἡ εὐ­θύνη τῆς Ἐκκλησίας γιά καταλ­λα­γή καί ἑνότητα».

Σκοπός τῆς Ἐκκλησίας στόν κό­σμο εἶναι ἡ δι᾽ αὐτῆς συνέχιση τῆς παρου­σίας τοῦ Χριστοῦ ἀνά τούς αἰῶ­νες. Εἶναι ἡ συνέχιση τοῦ ἔργου του καί ἡ πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖο ὁ ἴδιος ἐνανθρώπησε καί ἦρθε στόν κό­σμο, ἐφόσον ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό μυστικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἐάν, λοιπόν, ὁ Χριστός εἶναι «ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν καί τό με­σότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας» κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπό­στολο Παῦλο· ἐάν ὁ Χριστός εἶναι αὐτός «δι᾽ οὗ τήν καταλλαγήν ἐλά­βομεν» καί ὁ ὁποῖος «ἔδωκεν ἡμῖν ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέ­σθαι»· ἐάν ὁ Χριστός διέλυσε τήν ἔχθρα μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου καί ἀποκατέστησε τήν κοινωνία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ Θεοῦ ὡς κοινωνία τέκνων πρός Πατέρα, εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ συνέχιση καί ἐμβάνθυση τῶν σχέσεων «κα­ταλλαγῆς» στή διπλῆ της διάστα­ση καί προοπτική, τῆς καταλλα­γῆς στή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό διά τῆς χάριτος τῶν μυ­στη­ρίων της, ἀλλά καί τῆς καταλ­λαγῆς στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώ­πων μεταξύ τους, διότι οἱ δύο ἔν­νοιες εἶναι ἀλληλένδετες καί ἀλ­ληλοεξαρτώμενες.

Ἡ καταλλαγή ὅμως δέν εἶναι τό τέλος τῆς προσπαθείας καί τοῦ σκο­ποῦ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Χριστοῦ. Τό τέλος εἶναι ἡ ἐκπλή­ρω­ση τῆς ἐπιθυμίας τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἐκφράζεται διά τῆς ἀρχιε­ρα­τικῆς του προσευχῆς «ἵνα πάν­τες ἕν ὦσι, καθώς ἡμεῖς ἕν ἐ­σμέν», ἡ ἑνότητα δηλαδή τῶν ἀν­θρώπων κατά τό πρότυπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Καί εἶναι βεβαίως κατανοητό ὅτι ἡ ἑνότητα δέν μπο­ρεῖ νά ἐπιτευχθεῖ, ἐάν δέν προ­ηγηθεῖ ἡ καταλλαγή, ἡ συμφι­λίωση, ἡ ἀπομάκρυνση ὅσων χωρίζουν καί ὅσων διαιροῦν τούς ἀνθρώπους.

Ὁ Χριστός ἔκανε πραγματι­κότη­τα μέ τήν ἐνανθρώπιση καί τή θυ­σία του τήν καταλλαγή μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τήν ὁποία κανείς ἄνθρωπος δέν θά μποροῦ­σε νά ἐπιτύχει, καί ἔθεσε τά θε­μέ­λια τῆς καταλλαγῆς καί τῆς ἑνό­τητος μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ὑπο­δεικνύοντας καί σέ μᾶς τόν δρόμο πού ἔχουμε νά βαδίσουμε γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ σκο­ποῦ.

Αὐτόν τόν δρόμο βαδίζει αἰῶνες τώρα ἡ Ἐκκλησία μας καί αὐτόν ὑποδεικνύει καί στά τέκνα της, σέ ὅλους ἐμᾶς, διότι ἡ προσπάθεια καί ὁ ἀγώνας εἶναι διαρκής καί συλλογικός.

Ὁ ἀγώνας αὐτός γιά τήν κα­ταλ­λαγή καί τήν ἑνότητα εἶναι ἰδιαι­τέρως σημαντικός στίς ἡμέρες μας, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία θρησκευτικές, ἐθνικές καί κοινω­νικές διαφορές δημιουργοῦν συγ­κρούσεις μέ τραγικά καί ὀδυνηρά ἀποτελέσματα· σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία φανατισμοί κάθε εἴ­δους ἐπιχειροῦν νά διαμορ­φώ­σουν ἕνα σκηνικό διαρκοῦς ἀντι­πα­ραθέσεως μεταξύ ἐθνῶν ἀλλά καί κοινωνικῶν ὁμάδων, θέτο­ν­τας σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί δια­­σπῶντας τήν κοινωνική συνο­χή.

Σέ αὐτή τήν κρίσιμη ἐποχή πού ζοῦμε ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν καταλλαγή καί τήν ἑνό­τητα εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη καί καθοριστική. Καί ὅσοι κατέχουμε εἴτε ὡς κληρικοί εἴτε ὡς θεολόγοι μία ὑπεύθυνη θέση στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνάγκη νά συνει­δητοποιήσουμε τό μέγεθος τῆς εὐθύνης καί νά συμπράξουμε στήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ καί τῆς ἀποστολῆς της.

Στή συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς εὐθύνης θά συμβάλλει, πιστεύω, καί ἡ σημερινή Ἡμερίδα. Γι᾽ αὐτό καί μέ χαρά σᾶς καλωσορίζω ὅλους τούς θεολόγους καθηγητές τοῦ νομοῦ μας καί ἰδιαιτέρως κα­λωσορίζω τούς δύο εἰσηγητές τῆς Ἡμερίδος, τόν ἀναπληρωτή κα­θη­γητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι­στη­μίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ὑφαντή, πού θά ἀναπτύξει τό θέμα «Ἡ καταλλαγή ὡς δωρεά καί ὡς πνευματικό ἄθλημα», καί τόν ἐπίσης ἀναπληρωτή καθη­γη­τή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανό Τσομ­πα­νίδη, πού θά ἀναπτύξει τό θέμα «Ἡ Ὀρθοδοξία σέ διάλογο».

Τούς εὐχαριστῶ καί τούς δύο θερμά γιά τήν ἀνταπόκρισή τους. Ἰδιαίτερως βεβαίως εὐχαριστῶ καί τή Σχολική Σύμβουλο Θεο­λό­γων Ἠμαθίας κ. Μαρία Συρ­γιάν­νη γιά τήν πρωτοβουλία της καί τήν ἄριστη συνεργασία μας, καί εὔχομαι καλή ἐπιτυχία στίς ἐρ­γασίες τῆς Ἡμερίδος.