TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4117880

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο και πανήγυρις Αγίας Αικατερίνας Αστόρια και επίσκεψη στην ιερά μονή αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. (φωτο).

PDFΕκτύπωσηE-mail

Την παραμονή της εορτής της Αγίας Αικατερίνας ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων επισκέφθηκε τον σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στο Μανχάταν.

 

Ο σεβασμιώτατος τίμησε τον Αρχιεπίκσοπο κ. Δημήτριο με το παράσημο των Παυλείων (στα οποία συμμετείχε και ο ίδιος ως εισηγητής παλαιότερα) και του επέδωσε αναμνηστική πλακέτα και τον τιμητικό τόμο για τη συμπλήρωση 20 ετών του θεσμού. Να σημειωθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος συμπεριλαμβάνεται στους συγγραφείς του τόμου.

Ακολούθησε συζήτηση 2 ωρών για διάφορα, κυρίως εκκλησιατικά, θέματα. Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος παρουσίασε την μακέτα του ιερού ναού του αγίου Νικολάου, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον διάσημο αρχιτέκτονα Καλατράβα και θα χτισθεί στη θέση του ιστορικού ναού που γκρεμίστηκε από την επίθεση στο Διεθνές Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης το Σεπτέμβριο του 2011.

Έπειτα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου ο κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο την επόμενη ημέρα στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίας Αικατερίνας στην Αστόρια.

Η ομιλία του σεβασμιωτάτου.

Αἰῶνες ἔχουν περάσει ἀπό τότε καί ὁ προο­δευ­μένος κόσμος μας δέν ἔχει ἀλλάξει σέ πολ­λά σημεῖα νοο­τρο­πία, δέν ἔχει ἀποδεχθεῖ, παρά τίς περί τοῦ ἀντι­θέτου διακηρύξεις τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν καί τῶν κυβερνήσεων, τήν ἰσότητα τῶν ἀν­θρώ­πων, καί δέν ἔχει κάνει πράξη τήν ἐξά­λει­ψη τῶν ποικίλων φυ­λετικῶν καί κοινω­νι­­κῶν διακρίσεων, μέ ἀποτέλεσμα οἱ διακρί­σεις νά ὁδηγοῦν σέ ἀν­τι­παραθέσεις καί συγ­κρού­σεις μεταξύ τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων ἀλλά καί τῶν λαῶν. Καί αὐτό ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ὁ κόσμος δέν ἔχει οἰκειωθεῖ τήν πίστη στόν Χριστό καί κατά συνέπεια δέν μπο­ρεῖ νά ἀπολαύσει τήν υἱοθεσία του, ἔκφραση τῆς ὁποίας εἶναι ἡ φυ­σι­κή καί ἀβίαστη, μή ἐπι­βαλλόμενη δηλαδή διά τῆς βίας τοῦ νόμου, ἰσότητα μεταξύ τῶν ἀν­θρώπων.

Αὐτό ὅμως δέν ἐμ­πο­δίζει, ἀδελφοί μου, τήν Ἐκκλησία νά βιώ­νει καί νά διδάσκει τήν ἰσό­­τητα μεταξύ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἰσότη­τα πού ἐκφράζεται διά τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων της.

Ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἰσό­­τητος μεταξύ ἀν­δρῶν καί γυναικῶν εἶ­ναι καί τό παράδειγμα τῆς ζωῆς καί τοῦ μαρ­τυ­ρίου τῆς ἑορτα­ζο­μέ­νης σήμερα ἁγίας Αἰ­κα­τερίνης. Ἦταν μιά νέα γυναίκα, πού σύμ­φωνα μέ τά ἤθη τῆς ἐποχῆς της θά ἔπρεπε νά πα­ραμένει στήν οἰκία της, νά μήν ἔχει δη­μόσιο λό­γο καί πολύ πε­ρισ­σό­τερο νά μήν ἀν­τιπα­ρα­τίθεται μέ ἄν­δρες συζη­τῶντας γιά θέ­ματα φι­λο­σο­φικά. Καί ὅμως ἡ ἁγία Αἰκατερίνη τό τολ­μᾶ, ὄχι γιά νά ἐπι­δείξει τήν κατ᾽ ἄνθρω­πο σοφία πού εἶχε ἀπο­κτήσει σπουδάζοντας στίς περίφημες σχολές τῆς Ἀλεξανδρείας, ἀλ­λά γιά νά ὁμολογήσει τήν πίστη της στόν Χρι­στό καί νά ἑλκύσει καί ἄλλους σ᾽ αὐτήν.

Καί παρότι οἱ σοφοί εἶναι πολ­λοί καί βαθειά μορ­φωμένοι, καί ἔχουν τήν ὑποστήριξη τοῦ αὐ­το­κράτορος, ἡ ἁγία Αἰ­κα­τερίνη, κατορθώνει ὄχι μόνο νά ὑπερι­σχύ­σει στούς λόγους καί τά ἐπιχειρήματα ἀλλά καί νά τούς κερδίσει στήν πί­στη τοῦ Χριστοῦ.

Καί δέν ξεχωρίζει μό­νο μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ νεαρή χριστιανή· παρά τήν ἀριστοκρατική κα­τα­γωγή της πού θά πί­στευε κανείς ὅτι τήν ἔκανε εὐαίσθητη καί ἀδύ­ναμη στίς κακου­χί­ες καί τίς ταλαι­πω­ρίες, ὑφίσταται μέ γενναιό­τητα καί ἀνδρεία τά μαρτύρια στά ὁποῖα τήν ὑποβάλλει ὁ ρωμαῖος αὐτοκράτορας γιά νά τήν τιμωρήσει γιά τόν ἐξευτελισμό πού ὑπέ­στη. Ἀλλά καί ἐδῶ ἡ ἁγία νικᾶ, καί ἀποδει­κνύει περίτρανα ὅτι δέν ὑπάρχει διαφορά ἀνά­με­σα σέ γυναῖκες καί ἄν­δρες, ὅταν πι­στεύ­ουν στόν Χριστό καί εἶναι ἕτοιμοι νά προσ­φέρουν τή ζωή τους θυσία γιά τήν πί­στη καί τήν ἀγά­πη του, εἶναι ἕτοιμοι νά μήν τόν ἀρνηθοῦν γιά νά κερδίσουν τήν υἱο­θε­σία πού ὑπόσχεται καί τήν αἰώνια ζωή. Γι᾽ αὐ­τό καί βαδίζει μέ θάρ­ρος στό μαρτύριο καί κερ­δίζει τόν στέφα­νο τῆς δικαιοσύνης καί τι­μᾶ­ται ἀπό τήν Ἐκ­κλη­­σία μας ὡς μεγαλο­μάρ­τυς καί πάνσοφος, τιμᾶται μαζί μέ ὅλους τούς ἁγί­ους μάρτυρες, ὡς αὐτή πού ἀπέδειξε μέ τή ζωή καί τό μαρ­τύ­ριό της ὅτι δέν ὑφί­σταται καμία δια­­φορά ἀνά­με­σα στούς ἀνθρώ­πους πού πι­στεύ­ουν στόν Χριστό, γιατί ὅλοι εἶναι κεκλημένοι στήν υἱοθεσία διά τῆς πί­στε­ώς του, ὅλοι εἶναι κε­κλη­μένοι νά ἀπολαύ­σουν τήν αἰώνιο ζωή πού ὑπόσχεται στούς πιστεύοντες σ᾽ αὐτόν.

Ἀδελφοί μου, τό μή­νυ­μα τῆς ἐν Χριστῷ ἰσότητος ὅλων τῶν ἀν­θρώπων πού μᾶς ὑπεν­θυμίζει σήμερα ἡ Ἐκ­κλη­σία μας μέ τήν εὐ­καιρία τῆς μνήμης τῆς ἁγίας μεγαλομάρ­τυρος καί πανσόφου Αἰκα­τε­ρί­νης εἶναι σή­μερα πε­ρισ­σότερο ἐπί­και­ρο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή. Καί εἶναι ἐπί­και­ρο καί σ᾽ αὐτή τή μεγά­λη χώρα στήν ὁποία συναντῶ­νται καί συνα­ναστρέ­φο­νται καθημε­ρι­νά ἑκατομμύρια ἄν­θρω­­ποι διαφόρων φυ­λῶν καί τάξεων.

Καί αὐτό τό μήνυμα ὑπεν­θυμίζει καί ἐπανα­λαμ­­βάνει μέ τόν λόγο καί τήν παρουσία της, μέ τήν ὁμολογία τῆς πί­στε­ώς της καί τή ζωή της, καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ­­κλησία μας ἐδῶ στήν Ἀμερική. Καί ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη χαρά καί τιμή γιά μᾶς νά ἔχουμε τήν εὐκαιρία μέ τήν εὐ­γενῆ πρόσκλη­ση τοῦ Σεβα­σμι­ω­τάτου Ἀρχιεπι­σκό­που Ἀμερικῆς κ.κ. Δη­μη­τρίου, νά βρισκόμα­στε σήμερα κοντά σας καί νά συνεορτά­ζουμε τήν πανεύφημο νύμφη τοῦ Χριστοῦ, τήν ἁγία μεγαλομάρτυρα Αἰκα­τε­ρίνη. Σᾶς εὐχαρι­στοῦ­με θερμά καί εὐχόμεθα ταπεινῶς ἡ ἑορταζο­μέ­νη ἁγία νά σᾶς ἐνισχύει στό ἔργο σας, ἔργο ὁμο­λογίας καί μαρτυρί­ας τῆς πίστεως, πάντοτε.

Στην ιερά μονή αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων και η συνοδεία του φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ιεράς πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Αστόρια.

Ο σεβασμιώτατος τίμησε με το παράσημο των Παυλείων τον καθηγούμενο της μονής Αρχιμανδρίτη κ. Ιερόθεο Ζαχαρή, ο οποίος παρείχε αβραμιαία φιλοξενία, τίμησε τον σεβασμιώτατο και τον διευκόλυνε στις μετακινήσεις του.

Το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμα της επισκέψεως στις ΗΠΑ δεν επέτρεψε στο σεβασμιώτατο, αν και πολύ το επιθυμούσε, να λειτουργήσει στο καθολικό της μονής, αλλά υποσχέθηκε να το πράξει σε προσεχή επίσκεψη του.

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑ