TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4116350

Η εορτή του αγ. Συμεών Θεσσαλονίκης στον Σταυρό Ημαθίας.

PDFΕκτύπωσηE-mail

Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην ενορία αγίου Γεωργίου Σταυρού Ημαθίας.

Η ομιλία του σεβασμιωτάτου.

Ἑορτάζει σήμερα καί πα­νηγυρίζει ἡ Ἐκκλη­σία μας ἕναν ἀπό τούς μεγάλους πατέρες καί θεο­λόγους της, ἑορτά­ζει καί τιμᾶ τόν ἅγιο Συ­μεών τόν ἀρχιεπί­σκο­­πο Θεσσαλονίκης, τόν μυσταγωγό, τή μνή­­μη τοῦ ὁποίου κα­θι­ερώσαμε ἀπό ἐτῶν νά ἑορτάζουμε στήν ἐνο­ρία σας, τιμῶντας συγ­χρόνως μεθέορτα καί τήν ὕψωση τοῦ τιμίου Σταυροῦ.

Ἡ ἐτήσια πανήγυρις τοῦ ἁγίου Συμεών μᾶς ἔχει δώσει πολλές φο­ρές τήν εὐκαιρία νά ἀνα­φερθοῦμε στήν προ­σωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου καί νά τονίσουμε τή μεγάλη σημασία πού ἔχει τό ἔργο του, στό ὁποῖο ἑρμηνεύει τά σύμ­βολα τῆς θείας Λει­τουρ­γίας, τῶν ἱερῶν ἀκο­λουθιῶν, τῶν μυ­στη­­­ρίων καί τῶν ἁγια­στι­­κῶν πράξεων τῆς Ἐκ­κλησίας μας, καθώς καί τῶν ἱερῶν ἀμφίων καί τῶν ἱερῶν σκευῶν καί ἀντικειμένων πού βρίσκονται μέσα στήν Ἐκκλησία καί χρησιμο­ποῦν­ται σ᾽ αὐτές.

Σ᾽ αὐτό ἀκριβῶς τό ἔρ­γο του θά ἤθελα νά στα­θῶ γιά λίγο σήμερα, προκειμένου νά διερευ­νή­σουμε ποιός εἶναι ὁ λό­γος γιά τόν ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τά θέμα­τα αὐτά ὁ ἅγιος Συ­με­ών.

Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι, ἀ­δελ­φοί μου, ὅτι στήν Ἐκκλησία μας τί­ποτε δέν εἶναι τυχαῖο ἤ συμ­πτω­ματικό. Ὅλα ὅσα ὑπάρχουν καί ὅσα τε­λοῦνται μέσα στήν Ἐκ­κλησία ἔχουν ὡς σκοπό νά θυμίζουν στόν ἄν­θρωπο τόν προορισμό τῆς ζω­ῆς του, πού δέν εἶναι ἄλ­λος ἀπό τόν οὐρανό καί τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὅ,τι ὑπάρχει μέσα στόν ναό καί ὅ,τι χρησιμοποιεῖ­ται κατά τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας καί τῶν μυ­στηρίων, ἔχει ἕνα συμβολισμό πού εἴτε παραπέμπει στόν ἴδιο τόν Χριστό εἴτε στήν οὐράνια βα­σι­λεία του, καί τόν ὁποῖο, ὅταν τόν γνωρίζουμε, βοηθού­μεθα, ὥστε εὑ­ρι­σκόμε­νοι μέ­σα στόν ἱερό ναό καί με­­τέχον­τας στή θεία Λει­τουργία καί στίς ἱε­ρές ἀκολου­θίες, νά ἀναγόμεθα ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό καί νά συναντώμεθα διά τῆς προσευχῆς εὐκολό­τε­ρα μέ τόν Θεό.

Ὁ δεύτερος λόγος γιά τόν ὁποῖο ἀσχολεῖται ὁ ἅγιος Συμεών μέ τήν ἑρμηνεία τῆς θείας Λει­τουργίας καί τῶν λοι­πῶν μυστηρίων τῆς Ἐκ­κλησίας μας, εἶναι γιατί αὐτά, ἀδελφοί μου, ἀπο­τελοῦν τό κέντρο καί τήν οὐσία τῆς πί­στεώς μας.

Ἡ ὀρθόδοξη πίστη δέν εἶναι μία ἁπλῆ θεωρία. Δέν εἶναι μόνο δόγματα πού πρέπει νά πιστεύ­ουμε, οὔτε μόνο ἐντο­λές καί κανόνες πού πρέπει νά ἀκολουθοῦμε καί νά ἐφαρμόζουμε στή ζωή μας.

Ἡ ὀρθόδοξη πίστη εἶ­ναι βίωμα, εἶναι ζωή ἐν Χριστῷ, εἶναι ἐμπει­ρία πνευματική, εἶναι με­το­χή στό σῶμα καί τό αἷ­μα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι συνάντηση μέ τόν Θεό μέσα στήν Ἐκκλησία, μέσα στή θεία Λειτουρ­γία καί τά ἱερά μυστή­ρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ θεία λατρεία πρέπει εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς μας, ἐάν θέλουμε νά εἴμαστε πραγματικά ὀρθόδοξοι. Δέν ἀρκεῖ νά εἴμαστε ἁπλῶς κα­λοί καί ἐνάρετοι ἄν­θρω­ποι. Οὔτε ἀκόμη ἀρ­­κεῖ νά προσευχό­μα­στε στό σπίτι μας. Μᾶς χρειάζεται ἡ λειτουρ­γι­κή ζωή, γιατί μέσω αὐ­τῆς λαμβάνουμε τή χά­ρη τοῦ Θεοῦ. Μέσα σ᾽ αὐ­τή συναντοῦμε τόν Χρι­­­στό. Μέσα σ᾽ αὐτή μετέχουμε στό θαῦμα τοῦ θανάτου καί τῆς ἀναστάσεώς του, γεν­νώ­­­μεθα καί ἀναγεννώ­μεθα πνευματικά διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων, τοῦ βαπτίσματος καί τῆς ἱερᾶς ἐξομολο­γή­σε­ως, τρεφό­μεθα καί αὐ­ξανόμεθα πνευματι­κά μέ τόν λόγο τοῦ Θε­οῦ ἀλλά κυρίως μέ τό σῶ­μα του καί τό αἷμα τοῦ Χρι­στοῦ, ἐνισχυό­με­θα στόν ἀγῶνα μας λαμ­βά­νο­ν­τας τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τῶν ἱε­ρῶν λει­­ψάνων καί τῶν θαυ­μα­τουργῶν εἰ­κό­νων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, ἀλλά καί βλέποντάς τους νά μᾶς περιβάλλουν μέσα στούς ἱερούς μας ναούς, καί αἰσθανόμεθα μέ τόν τρόπο αὐτό τήν προ­στα­­σία καί τή βοήθειά τους.

Ὅλα αὐτά εἶναι ἀ­να­γκαῖα καί ἀπαραί­τητα γιά τήν πνευμα­τι­κή μας ζωή καί πρόοδο, καί δέν νοεῖται ὀρθόδοξος χρι­­στιανός χωρίς λει­τουρ­γική καί μυστηρια­κή ζωή. Γι᾽ αὐτό καί ἐπι­­μένει καί ἀσχολεῖται τό­σο μέ τά θέματα τῆς ἑρμηνείας καί τοῦ συμ­βολισμοῦ τῆς λειτουρ­γικῆς ζωῆς ὁ ἅγιος Συ­μεών· γιατί θέλει νά βο­η­θήσει τούς πιστούς τῆς ἐποχῆς του ἀλλά καί κάθε ἐποχῆς νά κα­τανοήσουν τή σημασία καί τή σπουδαιότητά της γιά τήν πνευματική τους ζωή καί πρόοδο, νά τήν ἀγαπήσουν καί νά τή ζήσουν ὅσο τό δυνατό περισσότερο. Τιμῶντας, λοιπόν, ἀ­δελ­φοί μου, καί ἐμεῖς σή­μερα τόν ἅγιο Συ­με­ών, ἄς παρακινηθοῦ­με ἀπό τό δίδαγμα τῆς ζω­ῆς καί τοῦ ἔργου του, ἄς ἀγαπήσουμε τή λει­τουργική καί μυστη­ρια­κή ζωή τῆς Ἐκκλη­σί­ας μας, καί ἄς προ­σπα­θή­σουμε νά τή ζοῦ­με ὅσο περισσότερο μπο­­ροῦμε, γιατί αὐτή καί θά μᾶς βοηθήσει καί νά προ­ο­δεύσουμε πνευματικά ἀλλά καί θά μᾶς χαρίζει τήν ψυχική ἠρεμία γιά νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες καί τά προ­βλή­­ματα πού ὅλοι συνα­ντοῦμε στή ζωή μας, ὥστε νά μήν μᾶς καταβάλλουν καί νά συνεχίσουμε νά ἀγω­νι­ζό­­μαστε μέχρι νά φθά­σουμε καί ἐμεῖς στή βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν διά πρεσβειῶν τοῦ ἁ­γίου Συμεών Θεσσα­λο­­νίκης τοῦ μυστα­γωγοῦ. Τιμῶντας, λοιπόν, ἀ­δελ­φοί μου, καί ἐμεῖς σή­μερα τόν ἅγιο Συ­με­ών, ἄς παρακινηθοῦ­με ἀπό τό δίδαγμα τῆς ζω­ῆς καί τοῦ ἔργου του, ἄς ἀγαπήσουμε τή λει­τουργική καί μυστη­ρια­κή ζωή τῆς Ἐκκλη­σί­ας μας, καί ἄς προ­σπα­θή­σουμε νά τή ζοῦ­με ὅσο περισσότερο μπο­­ροῦμε, γιατί αὐτή καί θά μᾶς βοηθήσει καί νά προ­ο­δεύσουμε πνευματικά ἀλλά καί θά μᾶς χαρίζει τήν ψυχική ἠρεμία γιά νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες καί τά προ­βλή­­ματα πού ὅλοι συνα­ντοῦμε στή ζωή μας, ὥστε νά μήν μᾶς καταβάλλουν καί νά συνεχίσουμε νά ἀγω­νι­ζό­­μαστε μέχρι νά φθά­σουμε καί ἐμεῖς στή βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν διά πρεσβειῶν τοῦ ἁ­γίου Συμεών Θεσσα­λο­­νίκης τοῦ μυστα­γωγοῦ.