ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΛΟΥΚΑΝ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ

(Ποίημα Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Στυλιανοῦ Μακρῆ, Δρ. Θ.)

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, λέγομεν τὸν παρόντα ψαλμόν.

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ Σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου· καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκροὺς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν Σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς Σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός Σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς Σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν μου· ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε· πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός μου· τὸ Πνεῦμά Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου, Κύριε, ζήσεις με· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει Σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου· καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός Σού εἰμι.

 

Καὶ εὐθὺς ψάλλομεν.
Ἦχος δ΄.

 

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.


Στίχ. α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ.


Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.


Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.


Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.


Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.


Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

 

Εἶτα τὰ παρόντα τροπάρια.
Ἧχος δ΄. Ὁ Ὑψωθείς.


Τὸν ἐν νυκτὶ τῆς ἀθεΐας ὡς ἄστρον, φωταγωγήσαντα Ῥωσσίας τὴν χώραν, καὶ ἀκαμπεῖ φρονήματι τὴν πίστιν Χριστοῦ, ἐν αὐτῇ ὁμολογήσαντα, εὐθαρσῶς καὶ στηρίξαντα, ἀκεσίμῳ χάριτι, λαὸν τὸν τοῦ Κυρίου, τὸν ἰατρείαις ὄντως θαυμαστόν, πάντες προφρόνως, Λουκᾶν ἀνυμνήσωμεν.

 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον.


Ἰατρῶν τὸ ἀγλάϊσμα καὶ τὸ καύχημα, Ἱεραρχῶν τε καὶ κλέος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, τὸν Ποιμένα τὸν καλὸν Συμφερουπόλεως, θεῖον Λουκᾶν τὸν ἰατρόν, ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς ὑμνήσωμεν γηθοσύνως, ὅτι πηγάζει πλουσίως, τῶν ἰαμάτων τὰ χαρίσματα.

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσωμεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι, εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ὑμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων, τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.

 

Εἶτα λέγομεν τὸν παρόντα ψαλμόν.


Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πᾶσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιὼν καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

 

Εἶτα ψάλλομεν τὸν παρόντα κανόνα, οὗ ἡ ἀκροστιχίς:
ΛΟΥΚΑ ΙΑΤΡΕ, ΙΑΣΑΙ ΜΕ, ΣΟΙ ΚΡΑΖΩ ΓΟΕΡΩΣ. Σ(τυλιανοῦ).

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.


Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.


Λουκᾶν εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, Ἱεράρχην μέγαν καὶ θαυμάσιον ἰατρόν, χάριν ἐκζητοῦντες ἰαμάτων, ἀντιδωρούμενοι τούτῳ τὸν ἔπαινον.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

 

Ὁ θαύματα θεῖα ἐπιτελῶν, πήγασον ταχέως, τοῖς νοσοῦσι θαυματουργῶς, ῥεῖθρα θεραπείας ἀπὸ νόσων, Λουκᾶ, ψυχῶν καὶ σωμάτων δεόμεθα.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.


Ὑπόδικος γέγονα ἀληθῶς, ἐξ ἁμαρτιῶν μου, παροργίσας Λουκᾶ σεμνέ, τὸν κριτὴν τῶν πάντων ὅθεν σπεύδω, συνήγορόν σε εὑρεῖν ὁ ταλαίπωρος.

 

Θεοτοκίον.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.


Καρδίας μου κάθαρον μολυσμόν, Ἁγνὴ ἡ ἐν βίῳ, ἀκραιφνεῖ τε καὶ καθαρῷ, Μήτηρ γενομένη τοῦ Σωτῆρος, καὶ ὑπερτέρα τῶν ἄνω δυνάμεων.

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.


Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἀτεκνίαν καὶ νόσους, ὡς ἰατρὸς ἄριστος, ἀνιάτους τῇ σῇ πρεσβείᾳ, πάτερ θεράπευσον, Λουκᾶ πανόλβιε, δοὺς τὴν ὑγείαν ἀπαύστως, τοῖς θερμῶς προστρέχουσιν, ἐπὶ λειψάνοις σου.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἱεραῖς μελῳδίαις, τῶν εὐσεβῶν ᾄδει σοι, ὁ χορὸς αἰτούμενος πίστει, τὴν προστασίαν σου, Λουκᾶ θεσπέσιε, ὅτι θερμότατον πάτερ, εὕρατό σε ἔφορον, καὶ ἀντιλήπτορα.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἀκενόδοξον τήρει, τὸν λογισμὸν ἅγιε, τῶν παρὰ Κυρίου θελόντων, στέφος κομίσασθαι, ὡς ἂν θεόσοφε, σὴν βιοτὴν μιμηθέντες, εἰς τὸ ταπεινώσεως, ὕψος ἀρθήσωνται.

 

Θεοτοκίον.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Τελωνίων τὴν ὄψιν, τὴν φοβερὰν Δέσποινα, ἐν τῇ τοῦ θανάτου μου ὥρᾳ, φυγεῖν με Ἄχραντε, λιταῖς ἀξίωσον, Λουκᾶ σεπτοῦ Ἱεράρχου, ὅπως εἰσελεύσωμαι, εἰς τὸν Παράδεισον.

 

Διάσωσον, ἐξ ἀλγηδόνων καὶ νόσων ποικιλομόρφων, ἀνιάτων ἀσθενειῶν Λουκᾶ τοὺς ἱκέτας σου, διδοὺς τὴν κατ’ ἄμφω αὐτοῖς ὑγείαν.

 

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ Πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.

 

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισμα.
Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν.


Νοσοῦντας Λουκᾶ σεμνὲ ἐπισκεψάμενος, ἐκ νόσων δεινῶν ταχέως τούτους ἴασας, καὶ παθῶν τὴν ὄχλησιν ὡς καλὸς ἰατρὸς ἐξηφάνισας, χειρουργικῶς καρδίας ἐκτεμών, πρεσβείᾳ τῇ σῇ ἀποχρησάμενος.

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε.


Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ῥαντισμῷ τῆς σῆς χάριτος, πότισον τὸ δένδρον πάτερ, ἀσκήσεως, τῆς ἐμῆς ὅπως πολύκαρπον, εὑρεθέν ἐκφύγῃ τμῆσιν ἅγιε.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἐξακόντισον ἅγιε, Πνεύματος τὰ βέλη πρὸς τὸν μισόθεον, ἀντικείμενον καὶ λύτρωσαι, πάντας τοὺς ἱκέτας σου ἐκ θλίψεως.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἰατρὲ ἱκανώτατε, σπεῦσον θεραπεῦσαι τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε, ἵνα πάντες ἀπολαύσωμεν, τῆς θαυματουργοῦ ἀκεστορίας σου.

 

Θεοτοκίον.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἀγαπήσασα Κύριον, ὅλως ἐκ ψυχῆς σου ἡγήσω Ἄχραντε, εἶναι σκύβαλα καὶ μάταια, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον.

 

Ὠδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.


Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Σκόλοπα σαρκός, καὶ ψυχῆς τὰ καρκινώματα, ἀρρωστίαν καὶ τὰ πάθη μου, Λουκᾶ, μὴ βραδύνῃς θεραπεῦσαι ἀξιάγαστε.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἄνοιξον νοός, τοῦ ἱκέτου σου τὰ ὄμματα, ἵνα τύφλωσιν Λουκᾶ πνευματικήν, διαφύγῳ κατοπτεύσας φῶς τὸ ἄϋλον.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἴασαι Λουκᾶ, τὴν καρδίαν καὶ τοὺς πνεύμονας, τοὺς νεφροὺς καὶ τὰ ἐντός μου ἐν σαρκί, πανταχόθεν βεβλημένῃ πάτερ ἅγιε.

 

Θεοτοκίον.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, μητρικῶς ὑπὸ τὴν σκέπην σου, διαφύλαττε τὸ πλήρωμα ἀεί, Ἐκκλησίας τοῦ Υἱοῦ σου Ἀειπάρθενε.

 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν.


Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἐπίληπτος, γεγονὼς ὁ ἄθλιος, τὴν καλὴν ἀπολογίαν οὐκ ἔχω, ἐπὶ τοῦ βήματος τοῦ ἀδεκάστου, πάτερ κριτοῦ καὶ ἑτοίμη μοι κόλασις, διὸ Λουκᾶ ὑπὲρ ἐμοῦ, τὸν Δεσπότην ἀεὶ καθικέτευε.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Σβεστήριος, τῆς σαρκὸς πυρώσεως, ὁ τῆς χάριτός σου ὄμβρος ὑπάρχει, ὅθεν τὴν δρόσον τοῦ Πνεύματος πᾶσιν, ἡμῖν κατάπεμψον ἔνδοξε ἅγιε, σὺ γὰρ γιγνώσκεις ἀσφαλῶς, τῶν παθῶν χορηγεῖν τὸ ἀντίδοτον.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὁμόνοιαν, καὶ ἀγάπην δίδαξον, ὀρθοδόξων τὰ συστήματα πάτερ, καθοδηγῶν πρὸς ἑνότητα πάντας, θεῖε Λουκᾶ καὶ εἰς ἕτερα σχίσματα, μὴ ἐπιτρέψῃς ἐμπεσεῖν, τὴν Χριστοῦ Ἐκκλησίαν σεβάσμιε.

 

Θεοτοκίον.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἱμάτιον, τῆς ψυχῆς ἐσπίλωσα, ἀπὸ ῥύπου ἁμαρτίας τὸ σῶμα, καὶ σοὶ κραυγάζω ἐκ βάθους καρδίας· Ἁγνὴ Παρθένε ταχέως μὲ κάθαρον, ὅπως εἰσέλθῳ οὖν κἀγώ, εἰς Νυμφῶνα οὐράνιον Δέσποινα.

 

Διάσωσον, ἐξ ἀλγηδόνων καὶ νόσων ποικιλομόρφων, ἀνιάτων ἀσθενειῶν Λουκᾶ τοὺς ἱκέτας σου, διδοὺς τὴνκατ’ ἄμφω αὐτοῖς ὑγείαν.

 

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.

 

Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον.
Ἦχος β΄ Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.


Ὡς τῶν κλεινῶν Ἀναργύρων ὅμότιμος καὶ θαυμασταῖς ἰατρίαις ὁμότροπος, Λουκᾶ Ἱεράρχα θεσπέσιε, τοῖς αἰτουμένοις ἐκ νόσων τὴν ἴασιν, παράσχου ταχὺ ὡς εὐσυμπάθητος.

 

Προκείμενον:


Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.
Στίχος:
Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξανθήσει.

Εὐαγγέλιον:
(Κατὰ Λουκᾶν: κεφ. 6, στ. 17-19, κεφ. 9, στ. 1-2, κεφ.10, στ. 16-21)


Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν ὄχλος μαθητῶν Αὑτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι Αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων, καὶ οἱ ὀχλούμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ ἐθεραπεύοντο· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι Αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ’ Αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς Αὑτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὁ ἀκούων ὑμῶν Ἐμοῦ ἀκούει καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς Ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ Ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά Με. Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς, λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί Σου. Εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ μᾶλλον, ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί Σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ Πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν Σου.

 

Δόξα.
Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

 

Καὶ νῦν.
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

 

Στ.: Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεος Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.


Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.


Ἅπασα πανόλβιε, ἡ οἰκουμένη καυχᾶται, ἐπὶ τῇ θεόφρονι, βιοτῇ σου ἅγιε ὡς στερρώτατα, διωγμοὺς θλίψεις τε, καὶ πολλὰς βασάνους, φυλακὰς καὶ συνειδήσεως, πάτερ μαρτύριον, ἐκ τῆς ἀθεΐας ὑπήνεγκας, καὶ πίστει ὡμολόγησας, τὸν Χριστὸν τὸν σὲ θαυμαστώσαντα, ὅθεν καὶ ἐν ὕμνοις, τὸν ἔπαινον προσάγει σοι Λουκᾶ, καὶ ἐξαιτεῖται τὴν εὔτονον, ὄλβιε πρεσβείαν σου.

 

Εἶτα ὁ ἱερεύς: Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου...
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς...

 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.


Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Κληρονόμος ὑπάρχων, ἀγαθῶν αἰωνίων Λουκᾶ μακάριε, τὸν κλῆρον ἐπευλόγει, καὶ τὸν λαὸν Κυρίου, τὸν πιστόν, θεοτίμητε, νέμων τὸν πλοῦτον αὐτοῖς, ἀεὶ τῶν σῶν θαυμάτων.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ῥῶσιν πᾶσι παρέχων, τοῖς θερμῶς ἐκζητοῦσι τὴν σὴν ἀντίληψιν, κατὰ τὴν χρείαν δίδου, ἑκάστου τὴν ἰδίαν, τὰ ἰάματα ἅγιε, ποικιλοτρόπως Λουκᾶ, δύνασαι γὰρ ἰᾶσθαι.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἀθεΐας τὴν πλάνην, βλασφημίαν αἱρέσεως πάτερ κάθελε, καὶ λύμην τῶν ποικίλων, σχισμάτων Ἐκκλησίας, καὶ σκανδάλων τὴν ἔφοδον, ὡς ὀρθοδόξων πιστῶν, προστάτης θεοφόρε.

 

Θεοτοκίον.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ζωοδόχος ὑπάρχεις, καὶ πηγὴ ἡ ἀκένωτος Παμμακάριστε, πηγάζουσα ἀφθόνως, τοῖς σοὶ προσερχομένοις, τὰ σωτήρια νάματα, ὡς χορηγὸς δωρεῶν, Σεμνὴ ἐπουρανίων.

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.


Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὢ τῶν θαυμάτων, τῶν σῶν Λουκᾶ Ἱεράρχα! δι’ ὧν σὺ ἐνεργεῖς τὸ συμφέρον, πάντων τῶν χρηζόντων, τῆς σῆς ἐπικουρίας.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Γόνυ σοὶ κλίνων, ἐν ταπεινώσει καρδίας, προσκυνῶ τὴν εἰκόνα σου πάτερ, καὶ τὰ λείψανά σου, ἀσπάζομαι ἐν πίστει.

 


Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὁ μυστιπόλος, ὁ ἱερὸς τοῦ Ὑψίστου, εἰς τὴν ἄνω μνημόνευε μάκαρ, θείαν λειτουργίαν, τῶν σὲ ὑμνολογούντων.

 

Θεοτοκίον.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἔαρ Παρθένε, τὸ μυστικόν σωτηρίας, φῶς τὸ θεῖον ἀνάτελλε πᾶσι, παύουσα χειμῶνα, Σεμνὴ τῆς ἁμαρτίας.

 

ᾨδὴ θ ΄. Κυρίως Θεοτόκον.


Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ῥωσσίας θεῖε γόνε, σοῖς ὁμοεθνέσι, καὶ τοῖς τιμῶσι σὲ Ἕλλησιν πάρεχε, ἀεὶ Λουκᾶ θεοφόρε, τὴν εὐλογίαν σου.

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὦ μέγα Ἱεράρχα, ἡ τοῦ τέλους ὥρα, νῦν μοι ἐγγίζει καὶ πάρεστι θάνατος, διὸ σοὶ φρίττων κραυγάζω· Μὴ ἐπιλάθῃ μου.

 

Δόξα.
Σαρκός μου τὴν ὀδύνην, τὴν ἐξ ἁμαρτίας, εἰς ἡδονὴν τὴν τοῦ Πνεύματος ἅγιε, μετασκευάζων πρεσβείαις, ῥύου με πάντοτε.

 

Καὶ νῦν.
Σκεπάσασα Παρθένε, τοὺς ἐξορισθέντας, ἐκ τῆς Ἐδὲμ ἀνακτῆσαι βοήθησον, ποθεινοτάτην πατρίδα, ὡς θεία σύμμαχος.

 

Ἄξιόν ἐστιν καὶ τὰ παρόντα μεγαλυνάρια.

 

Τῆς Συμφερουπόλεως τὸν καλόν, τοῦ Χριστοῦ ποιμένα, τὴν κρηπίδα τῶν ἰατρῶν, τὸν ἐπικουρίαν, τοῖς πάσχουσιν ταχέως, παρέχοντα ἐν ὕμνοις, Λουκᾶν τιμήσωμεν.

 

Χαίρει Συμφερούπολις πανδημεί, ἐν Κυρίῳ πάτερ, ἡ κατέχουσα τὰ σεπτά, θεῖα λείψανά σου, ὡς τίμιον καὶ μέγα, θησαύρισμα καὶ σέβας, Λουκᾶ θεόπλουτε.

 

Χαίροις ὁ Ῥωσσίας θεῖος βλαστός, καὶ τῶν ἀσθενούντων, συμπαθέστατος ἰατρός, χαίροις ἀθεΐας, Λουκᾶ ὁ καθαιρέτης, ὁ χάριτας θαυμάτων, πᾶσι δωρούμενος.

 

Ἴασαι καρδίας καὶ ὀφθαλμῶν, καὶ νεφρῶν τὴν βλάβην, ἀτεκνίαν Λουκᾶ σοφέ, ὄγκους ἐγκεφάλου, μελῶν παραλυσίαν, καρκίνον λευχαιμίαν, καὶ νευροπάθειαν.

 

Πᾶσαι τῶν ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ ἅγιοι πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

 

Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον.


Ἰατρῶν τὸ ἀγλάϊσμα καὶ τὸ καύχημα, Ἱεραρχῶν τε καὶ κλέος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, τὸν Ποιμένα τὸν καλὸν Συμφερουπόλεως, θεῖον Λουκᾶν τὸν ἰατρόν, ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς ὑμνήσωμεν γηθοσύνως, ὅτι πηγάζει πλουσίως, τῶν ἰαμάτων τὰ χαρίσματα.

 

Εἶτα ἐκτενὴς καὶ ἐν τῇ ἀπολύσει τὸ παρόν.
Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.


Δεῦτε οἱ χοροὶ τῶν εὐσεβῶν, πίστει μὲν προσδράμωμεν τάχει, τῷ θείῳ τούτῳ Ναῷ, τοῦ λαμπροῦ ἀκέστορος καὶ ἀναργύρου Λουκᾶ, προσπεσόντες δὲ ἅπαντες, αὐτοῦ τοῖς λειψάνοις, χάριν αἰτησώμεθα ἰατρικὴν παρ’ αὐτοῦ, ὅτι οὖς εὐήκοον τείνει, ἀντιλαμβανόμενος πάντων, θεραπευτικῶς ὡς εὐπαράκλητος.

 

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

 

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν,
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Αμήν.

Στυλιανός, Λουκᾶ, ὕμνον σοὶ ᾄδει,
ὅθεν τοῦτον, σεμνέ, ῥῦσαι ἐξ ᾍδου.

Εγκόλπιο ημερολόγιο 2019

Κυκλοφόρησε το εγκόλπιο ημερολόγιο 2019 της Ιεράς Μητροπόλεως μας αφιερωμένο στους συνεργούς του Αποστόλου Παύλου με την ευκαιρία του αργυρού Ιωβηλαίου των 25ων Παυλείων.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

         Μέ τά πιό τρυφερά καί πατρικά λόγια ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μιλᾶ γιά τούς συνεργάτες του στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς. Τά ὀνόματά τους εἶναι πολλά καί ὀ ἴδιος δεν παραλείπει κανέναν. Ἀντίθετα, ἕναν - ἕναν τούς ἀναφέρει ὀνομαστικά στίς ἐπιστολές του, τούς ἀποστέλλει ἀσπασμούς ἤ στέλνει τούς δικούς τούς ἀσπασμούς στίς Ἐκκλησίες.

         Εἶναι πού «ὑπέρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τόν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν». Αὐτοί «πολλά ἐκοπίασαν εἰς ἡμᾶς»(Ρωμ 16,4-6). Αὐτοί «τό ὑστέρημα ὑμῶν ἀνεπλήρωσαν». Ὅλοι αὐτοί «ἀνέπαυσαν τό πνεῦμα τοῦ Παύλου» γι’ αὐτό καί συστήνει στούς χριστιανούς «ἐπιγινώσκεται οὖν τούς τοιούτους» (Α’ Κορ. 16, 17-18).

         Γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο τό ἔργο ὅλων αὐτῶν ἦταν πραγματικά μεγάλο καί ἱερό γι’ αὐτό καί ὑπενθυμίζει στούς χριστιανούς ὅτι σ’ αὐτούς ὀφείλουν ἀναγνώριση καί εὐγνωμοσύνη.

         Ὁ μέγας κήρυξ τοῦ Εὐαγγελίου καί ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γνωρίζει πολύ καλά ὅτι ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ σπορά τοῦ Εὐαγγελίου δέν εἶναι ἔργο ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά πολλῶν, εἶναι ἔργο τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας. Πάντοτε στίς περιοδείες του ἔχει μαζί του ἀδελφούς, συναποστόλους και πάντοτε μιλᾶ τιμητικά γι’ αὐτούς πού ἔταξαν τή ζωή τους στίς δυσκολίες τοῦ κηρύγματος.

         Ἡ Βέροια πού εὐλογήθηκε ἀπό τό πέρασμα καί κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἴχε τήν μεγάλη εὐλογία νά φιλοξενήσει μαζί του καί νά δεχθεῖ τήν πρώτη ποιμαντική καθοδήγηση ἀπό τούς δύο συνεργούς του, Ἁγίους Σίλα καί Τιμόθεο. Στό 17ο  κεφάλαιο τῶν Πράξεων διαβάζουμε γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στή Βέροια. Διωγμένος ἀπό τήν Θεσσαλονίκη ὁ Παῦλος καταφθάνει στή Βέροια. Ἐδῶ γίνεται δεκτός μέ εὐγένεια καί τό κήρυγμα του δεκτό «μετά πάσης προθυμίας» (Πρ 17, 11) γι’ αὐτό καί «πολλοί ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν»(Πρ 17,12), Ἰουδαίοι τῆς Βέροιας καί ἐθνικοί. Ὄμως ἡ καταδιωκτική μανία τῶν  Ἰουδαίων  τῆς Θεσσαλονίκης δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά ἀσχοληθεῖ γιά πολύ μέ τήν νεοσύστατη Ἐκκλησία τῆς Βέροιας. Οἱ ἀδελφοί προπέμπουν ἐσπευσμένα τόν διδάσκαλο ὡς τή θάλασσα γιά νά πορευθεῖ στήν Ἀθήνα ξεφεύγοντας ἀφ’ ἑνός τόν κίνδυνο καί συνεχίζοντας ἀφ’ ἑτέρου ἐκεῖ τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ.

         Ὁ στοργικός, ὅμως, πατέρας καί διδάσκαλος δέν ἀφήνει τούς νέους χριστιανούς Βεροιεῖς ὀρφανούς. Στερεῖται τήν ἐκλεκτή συντροφιά τῶν δύο συνοδοιπόρων του τοῦ Σίλα καί τοῦ Τιμόθεου καί τήν πολύτιμη βοήθεια τους στή δυσκολία τῆς ὁδοιπορίας προκειμένου νά μείνουν κοντά στήν νεοσύστατη Ἐκκλησία τῆς Βέροιας καί νά θέσουν τά πρώτα πνευματικά θεμέλια.        

         «Ὑπέμεινον δέ ὁ τε Σίλας καί ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ» (Πρ 17, 14). Τόσο λακωνικά περιγράφει ἡ Ἁγία Γραφή τίς πρώτες μέρες καί τήν ἀποστολική  μέριμνα γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Βέροιας. Μέσα σ’ αὐτή τή φράση πόσα κηρύγματα,  πόσες κατηχήσεις, πόσες βαπτίσεις, πόσες λειτουργίες περικλείονται. Δυστυχῶς, αὐτές οἱ ὄμορφες καί πνευματικές μέρες γιά τή Βέροια δέν κράτησαν πολύ. Οἱ δυσκολίες τῆς ἱεραποστολῆς ἀνάγκασαν τόν Παῦλο νά τούς καλέσει στήν Ἀθήνα. Τό κήρυγμα όμως τοῦ Παύλου καί ἡ διακονία τῶν συνεργῶν του στή Βέροια ἦταν τόσο καρποφόρα πού ἀπέδωσαν πολύ γρήγορα καρπούς.

         Ἔτσι, περνῶντας ἀργότερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπό τήν Μακεδονία μέ σκοπό νά πορευθεῖ στήν Ἀσία βρέθηκε προφανῶς καί πάλι στή Βέροια καί πήρε μαζί του ὡς συνεργό, συνοδοιπόρο καί συναπόστολο τόν Σωσίπατρο ἀπό τή Βέροια (Πρ 20,4). Ἡ Βέροια πού δέχθηκε ἀπό τόν Μέγα Παῦλο τόν σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ Βέροια πού εἴδε αὐτό τό σπόρο νά βλαστάνει καί νά ἀποδίδει τούς πρώτους καρπούς χάρη στήν ποιμαντική φροντίδα τῶν Ἀποστόλων καί συνεργῶν τοῦ Παύλου Ἁγίων Σίλα καί Τιμοθέου, ἦρθε ἡ ὥρα νά προσφέρει κι αὐτή στό ἔργο τοῦ Εὑαγγελισμοῦ τῆς οἰκουμένης. Μέ ἱερό δέος λοιπόν, προσφέρει τό ἐκλεκτό τέκνο της, τόν Ἀπόστολο Σωσίπατρο.

         Κοντά στόν Ἀπόστολο Παῦλο ὁ Σωσίπατρος ἐργάστηκε μέ αὐταπάρνηση καί τόσο ἀνέπαυσε τόν Παῦλο πού στήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή τόν ὀνομάζει «συγγενή» του (Ρωμ 16,21).

         Στή συνέχεια, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τήν πνευματική ποδηγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βέροιας ἀνέλαβε πρῶτος ὁ Ἀπόστολος Κάρπος καί στή συνέχεια ὁ Ἀπόστολος Ὀνήσιμος. Τό ἔργο καί ἡ διακονία τους δέν εἶναι γνωστά καθώς ἡ παρουσία τους στήν περιοχή διασώθηκε μόνο στήν παράδοση.

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

         Τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τοῦ κόσμου καί τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός τό ἐμπιστεύθηκε στούς ἀποστόλους καί στή συνέχεια οἱ ἀπόστολοι στούς μαθητές τους, ὅπως εἴδαμε καί παραπάνω. Αὐτό τό ἔργο ὄμως δέν σταμάτησε στούς μαθητές τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά δι’ αὐτῶν μεταλαμπαδεύθηκε ἡ εὐθύνη του στόν ἱερό κλῆρο καί τούς συνεργάτες του. Ἔκτοτε μέχρι καί σήμερα, αὐτό τό ἔργο συνεχίζεται καί δι’ αὐτοῦ σπείρεται καί καρποφορεῖ ὁ λόγος τῆς ἀληθείας καί ἐνεργεῖται τό μυστήριο τῆς σωτηρίας.

         Στήν Ἀποστολική Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, στήν Μητρόπολη πού εὐλογήθηκε ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν συνεργῶν του ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀγωνίζεται μέσα ἀπό ποικίλες δράσεις νά συνεχίσει αὐτήν τήν ἀποστολική παράδοση τῆς διακονίας.

         Πρώτη καί κύρια μέριμνα είναι τό κήρυγμα καί ἡ τέλεση τῆς ἀναιμάκτου ἱερουργίας. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή στίς ἐνορίες καί ἱερές Μονές τελούνται ὅλες οἱ προβλεπόμενες ἱερές ἀκολουθίες καί κηρύττεται ὁ θεῖος Λόγος. Γιά τούς ἱερεῖς πού δέν δύνανται νά κηρύξουν ἐκδίδεται καί ἀποστέλεται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ὁ «Ἐπισκοπικός Λόγος», πού περιέχει κυριακοδρόμιο κηρυγμάτων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος. Τήν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν της φροντίζει ἡ Ἱερά Μητρόπολη μέ τήν διοργάνωση μηνιαίων ἱερατικῶν Συνάξεων καί ἐπιμορφωτικῶν ἡμερίδων καί σεμιναρίων.

         Στίς περισσότερες Ἐνορίες λειτουργοῦν κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί Ἑσπερινά κηρύγματα. Παραλληλα, λειτουργοῦν κύκλοι ὁμιλιῶν μέ τή μορφή τῶν Ἀκαδημαϊκῶν Διαλόγων καί τῆς Σχολῆς Γονέων.

Τήν πνευματική εὐθύνη γιά τήν κατήχηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων ἔχει ἀναλάβει τό Γραφεῖο Νεότητος. Στίς περισσότερες Ἐνορίες λειτουργοῦν τμήματα Κατηχητικῶν Συνάξεων τίς ὁποῖες διακονοῦν κληρικοί καί λαϊκοί κατηχητές. Κάθε χρόνο ἐκδίδεται κατηχητικό ἐγχειρίδιο καί βοήθημα κατηχητή. Κατά τή θερινή περίοδο ἡ ποιμαντική τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων συνεχίζεται στίς κατασκηνωτικές περιόδους τῆς Φιλοξενίας στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ.

         Παράλληλα, ἡ τοπική Ἐκκλησία βρίσκεται κοντά στήν προσπάθεια τῶν μαθητῶν μέ τή λειτουργία τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου πού λειτουργεῖ δωρεάν φροντιστηριακά τμήματα μαθημάτων γιά παιδιά γυμνασίου καί λυκείου.

         Ὁ Λόγος τοῦ Εὐαγγελίου κηρύττεται καί μέσα ἀπό τά σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας. Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός «Παύλειος Λόγος» στούς 90.2 FM, τό περιοδικό «Παύλειος Λόγος» καί οἱ ἱστοσελίδες imverias.gr καί imveriasblogspot.com μεταφέρουν τό καινό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας σέ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως πού ψάχνει γιά τήν ἀλήθεια στόν κυκεώνα τῆς σύγχρονης πληροφόρησης ἤ καί παραπληροφόρησης.

         Επικουρικά αλλά ὄχι καί δευτερευόντως συμβάλλει στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας τό φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν Ἱερά Μητρόπολη μας λειτουργεῖ τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία σέ ὅλες τίς Ἐνορίες. Οἱ κληρικοί καί οἱ ἐθελόντριες τῶν Φιλοπτώχων σιωπηλά, φιλότιμα καί μέ ἀπόλυτη ἐχεμύθεια συμπαρίστανται καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους στούς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας, ἀλλά καί σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί καταφεύγουν στήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Παράλληλα, σημαντική εἶναι ἡ προσφορά τῶν δύο συσσιτίων (Τράπεζα Ἀγάπης)  σέ Βέροια καί Νάουσα, τῶν Κοινωνικῶν Παντοπωλείων καί τῶν Ὀμάδων Προνοίας Κυριῶν.

         Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐργάζεται καί στόν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης μέ τή λειτουργία τοῦ Ὠδείου καί τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καθῶς καί τή Σχολή Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, Ψηφιδογραφίας καί Ξυλογλυπτικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

         Στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ πολιτισμοῦ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία δηλώνει τήν πνευματική παρουσία τῆς Εὐαγγελικῆς ἀλήθειας μέ τή διοργάνωση καί διεξαγωγή κάθε χρόνο τῶν ἐκδηλώσεων ΠΑΥΛΕΙΑ. Μέ μία σειρά καλλιτεχνικῶν, πολιτιστικῶν, ἀθλητικῶν, λατρευτικῶν καί ἐπιστημονικῶν ἐκδηλώσεων ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη τιμά τόν πάτρωνα Ἅγιο της Ἀπόστολο Παῦλο καί ἐμβολιάζει τή διδάσκαλία του σ’ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ἰδιαίτερα ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τήν ἐτήσια διεξαγωγή τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου πού ἐξετάζει κάθε χρόνο θέματα τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Φέτος, μάλιστα, συμπληρώνονται 25 ἔτη διοργανώσεως τῶν Παυλείων.

         Ἐπίσης, ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τή λειτουργία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Βιβλιοπωλείου «Παύλειος Λόγος», τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Γραφείου, τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου Νευρολογικῶν Προβλημάτων «Ἅγιος Λουκᾶς», τῆς Ὀμάδας Στήριξης Ἀτόμων μέ ἐξαρτήσεις, τοῦ Βλαχογιαννείου Μουσείου Νεώτερης Ἱστορίας καί Τέχνης, τοῦ Θεατρικοῦ Ἐργαστηρίου, τοῦ Παυλείου Πολιτιστικοῦ Κέντρου, τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ καί πολλῶν ἄλλων κατά τόπους δράσεων καί πρωτοβουλιῶν.

         Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει ἀνάγκη, οὔτε καί πρέπει, νά διαφημίζεται. Σκοπός ὅμως τῆς παρούσης ἀναφορᾶς εἶναι νά γίνει γνωστό μέσα ἀπό τό φετινό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο σ’ ὅλα τά πιστά τέκνα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως προκειμένου νά γίνουν ὅλοι συνεργοί καί συμμέτοχοι στό ἔργο πού 2000 χρόνια πρίν ἐγκαινίασε στήν περιοχή μας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

 Αὐτό τό ἔργο ὅπως εἴδαμε καί παραπάνω διακονείται καί πρέπει νά διακονεῖται ἀπό πολλούς, ἀπ’ ὅλην τήν Ἐκκλησία, καί ἐκτείνεται σ’ ὅλο τό φάσμα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Σᾶς καλοῦμε λοιπόν ὄλους νά συμμετέχετε, νά γίνεται συνοδοιπόροι τοῦ Παύλου, νά διακονήσουμε μαζί τήν Ἐκκλησία στήν ὁποία ὅλοι μας ὀφείλουμε τόσα πολλά.

 

Όποιος επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί το ημερολόγιο από το Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως καθώς και από όλους τους ενοριακούς Ιερούς Ναούς.

DikaiologhtikaGamouVaftishsFoto20128-2.jpg

Για βαπτίσεις είναι απαραίτητη η έκδοση Άδειας Βαπτίσεως από ην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι (γονείς, ανάδοχος και ενήλικασ-κατηχούμενος) πρέπει, τουλάχτιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία της βάπτισης, προσκομίσουν αυτοπροσώπως τα παρακάτω διακιολογητικά :

 

1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΦΤΙΣΗ.  

Για ανήλικους (προσκομίζονται από τους γονείς)

α ) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού.

β) Δελτία ταυτοτήτων ή διαβατήρια γονέων.

Για ενήλικες (προσκομίζονται από τον κατηχούμενο)

α) Ενυπόγραφη αίτηση, που συμπληρώνεται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

β) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ( μεταφρασμένο αν είναι ξενόγλωσσο)

γ) Ταυτότητα ή Διαβατήριο

δ) Βεβαίωση κατήχησης

 

2. ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α) Βαπτιστικό ή βεβαίωση βαπτίσεως από την Ενορία που έγινε η βάπτιση ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως- βαπτίσεως από τον Δήμο ή άλλο επίσημο έγγραφο, όπου δηλώνεται το θρήσκευμα.

β) Ληξιαρχική πράξη γάμου (εάν είναι έγγαμος) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν είναι άγαμος).

γ) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

α) Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά με APOSTILE.

β) Στις περιπτώσεις :

 1. Διαζεύξεως ή διαστάσεως των γονέων,
 2. Θανάτου ενός γονέως,
 3. Υιοθεσίας κ.ο.κ. χρειάζονται ειδικά δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με το Γραφείο Βαπτίσεων της Ιεράς Μητροπόλεως.

γ) Σε περίπτωση τελέσεως της βάπτισεως εκτός Ενορίας (της μόνιμης κατοικίας των γονέων) είναι απαραίτητη η έγγραφη μεταβίβαση από τον εφημέριο της Ενορίας προέλευσης (ισχύει μόνο εντός Μητροπόλεως).

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στον Ιερό Ναό τελέσεως της Βαπτίσεως, προκειμένου να γίνει η υπόλοιπη διαδικασία. Τα δελτία των αστυνομικών ταυτοτήτων των είναι απαραίτητα. Η έκδοση των δικαιολογητικών Βαπτίσεως από την ενορία γίνεται εντελώς δωρεάν.

 

Στη συνέχει όλα τα δικαιολογητικά, και την αίτηση του Ιερέα, προσκομίζονται στο αρμόδιο Γραφείο Γάμων και Βαπτίσεων της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια Βαπτίσεως. 

 

Η έκδοση αδείας βαπτίσεως κοστίζει 5 ΕΥΡΩ και πληρώνεται στο γραφείο γάμων και βαπτίσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Γάμων και Βαπτίσεων της Ιεράς Μητροπόλεως προκειμένου να εκδοθεί η άδεια Βαπτίσεως ( Μητροπόλεως 30, Βέροια).

 

Ώρες λειτουργίας : 9:00 – 13:30 πρωί (εργάσιμες ημέρες)

Τηλέφωνο : 23310 22270 (εσωτερικό 1)

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

DikaiologhtikaGamouVaftishsFoto2018.jpg

 1. Βεβαίωση αγαμίας από την Ενορία του γαμπρού.
 2. Βεβαίωση αγαμίας από την Ενορία της νύφης.
 3. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου σε μία τοπική εφημερίδα.
 4. Παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 ΕΥΡΩ (Από Δ.Ο.Υ.).
 5. Σε περίπτωση τελέσεως πολιτικού γάμου, προσκομίζεται αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη.
 6. Σε περίπτωση τελέσεως γάμου, εκ διαζεύξεως, προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη τελέσεως του προηγουμένου γάμου.
 7. Σε περίπτωση τελέσεως γάμου, εκ χηρείας, προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη τελέσεως του προηγουμένου γάμου και ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 8. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά.
 9. Σε περίπτωση αλλοδαπών ή ετεροδόξων χρειάζονται και άλλα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν σε συνεννόηση με τον ιερέα της Ενορίας τελέσεως του γάμου. π.χ. (ενός καθολικού προσκομίζεται το βαπτιστικό του δόγματος που έγινε το μυστήριο).
 10. Η έκδοση αδείας γάμου κοστίζει 20 ΕΥΡΩ και πληρώνεται στο γραφείο γάμου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους μελλόνυμφους αυτοπροσώπως στον Ιερό Ναό τελέσεως του γάμου, προκειμένου να γίνει η υπόλοιπη διαδικασία. Τα δελτία των αστυνομικών ταυτοτήτων των μελλόνυμφων είναι απαραίτητα. Η έκδοση δικαιολογητικών γάμου από την ενορία γίνεται εντελώς δωρεάν. Στη συνέχει όλα τα δικαιολογητικά, με το διαβιβαστικό του Ιερέα , προσκομίζονται στο αρμόδιο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια Γάμου. Η δαπάνη εκδόσεως της Άδειας Γάμου αφορά την αγορά των απαραιτήτων ενσήμων και εκδίδεται σχετική απόδειξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως( Μητροπόλεως 30, Βέροια).

Ώρες λειτουργίας : 9:00 – 13:30 πρωί (εργάσιμες ημέρες)

Τηλέφωνο : 23310 22270 (εσωτερικό 1)

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

PauleiosLogos90.2-2.jpg

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρωί

8:00 π.μ. Αγιολόγιο της ημέρας

8:25 π.μ. Σαν σήμερα-Καιρός-Εκκλησιαστικά Νέα

8:30 π.μ. Ψυχοφελής Ομιλία

9:30 π.μ. Αθωνική Πολιτεία

10:00 π.μ. Ερμηνεία της Καθ. Επιστολής Ιακώβου (π. Παύλος Παπαδόπουλος)

11:15 π.μ. Από την σοφία των Πατέρων (π. Ιερεμίας Γεωργαλής)

12:00 π.μ. Ομιλία Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου

1:00 μ.μ. Διατροφή και Υγεία (κ. Αθανάσιος Τόπης) (Ε)

1:30 μ.μ. Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησία της Ελλάδος

Απόγευμα

5:00 μ.μ. Πνευματικά διαμάντια (π. Νεκτάριος Σαββίδης) (Ε)

6:00 μ.μ. Συνκατήχηση (κ. Έφη Χατζηκυριακίδου- κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου- κ. Σωτηρία Δημητροσοπούλου)

7:00 μ.μ. Αγιογραφικά Μηνύματα (π. Γρηγόριος Σοφός) (Ε)

8:00 μ.μ. Επι της Ουσίας (κ. Παύλος Κυριακίδης) (Ε)

9:00 μ.μ. Απόδειπνο

Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος


ΤΡΙΤΗ

Πρωί 

8:00 π.μ. Αγιολόγιο της ημέρας

8:25 π.μ. Σαν σήμερα-Καιρός-Εκκλησιαστικά Νέα

8:30 π.μ. Ψυχοφελής Ομιλία

9:30 π.μ. Αθωνική Πολιτεία

10:00 π.μ. Ομιλία του π. Βαρνάβα Γιάγκου

11;00 μ.μ. Ερμηνεία του κατα Λουκά Ευαγγελίου (π. Νικόλαος Παπανικολάου)

12:00 π.μ. Λόγος και Διάλογος (π. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος- π. Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης) (Ε)

1:00 μ.μ. Λόγος Αγιορειτών Πατέρων

2:00 μ.μ. Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος

Απόγευμα

5:00 μ.μ. Στα όρια (π. Διονύσιος Συρόπουλος) (Ε)

6:00 μ.μ. Παράκληση Αγίου Λουκά του Ιατρού

8:00 μ.μ. Ερμηνεία της Καθ. Επιστολής Ιακώβου (π. Παύλος Παπαδόπουλος)

9:00 μ.μ. Απόδειπνο

Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος


ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρωί

8:00 π.μ. Αγιολόγιο της ημέρας

8:25 π.μ. Σαν σήμερα-Καιρός-Εκκλησιαστικά Νέα

8:30 π.μ. Ψυχοφελής Ομιλία

9:30 π.μ. Αθωνική Πολιτεία

10:00 π.μ. 10 Λεπτά με τον π. Παύλο Παπαδόπουλο 

10:15 π.μ. Λόγος Αγιορειτών Πατέρων

11:00 π.μ.  Ποιμαντικοί προβληματισμοί (π. Παναγιώτης Παρηγορίδης)

12:00 π.μ. Οι Άγιοι του τόπου μας (π. Πορφύριος Προδρομίτης (Μπατσαράς))

1:00 μ.μ. Νεανικές Αναζητήσεις (κ. Δημήτριος Λυκούδης)

2:00 μ.μ. Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος

Απόγευμα

5:00 μ.μ. Ομιλία Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου

6:00 μ.μ. Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου

7:00 μ.μ. Επισκοπικός Λόγος (Σεβασμ. Μητρ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων)

7:30 μ.μ. Νηστίσιμα και υγιεινά (κ. Ολυμπία Παπαεμμανουήλ)

8:00 μ.μ.Οι Άγιοι του τόπου μας (π. Πορφύριος Προδρομίτης (Μπατσαράς))

8:50 μ.μ. 10 Λεπτά με τον π. Παύλο Παπαδόπουλο (Ε)

9:00 μ.μ. Απόδειπνο

Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος


ΠΕΜΠΤΗ

Πρωί

8:00 π.μ. Αγιολόγιο της ημέρας

8:25 π.μ. Σαν σήμερα-Καιρός-Εκκλησιαστικά Νέα

8:30 π.μ. Ψυχοφελής Ομιλία

9:30 π.μ. Αθωνική Πολιτεία

10:00 π.μ. Πνευματικά διαμάντια (π. Νεκτάριος Σαββίδης)

11:00 π.μ. Αγιογραφικά Μηνύματα (π. Γρηγόριος Σοφός)

12:00 π.μ. Ομιλία από την Σχολή Γονέων (π. Θεολόγος Αμπόνης)

1:00 μ.μ. Στα όρια (π. Διονύσιος Συρόπουλος)

2:00 μ.μ. Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος

Απόγευμα

5:00 μ.μ. Νεανικές Αναζητήσεις (κ. Δημήτριος Λυκούδης) (Ε)

6:00 μ.μ.Ομιλία του π. Βαρνάβα Γιάγκου (Ε)

6:30 μ.μ. Επί της ουσίας (κ. Παύλος Κυριακίδης)

7:30 μ.μ. Τα καθημερινά και τα αιώνια (κ. Παύλος Σαββίδης)

8:00 μ.μ. Συντροφιά με τον Χριστό (κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου)

9:00 μ.μ. Απόδειπνο

Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρωί 

8:00 π.μ. Αγιολόγιο της ημέρας

8:25 π.μ. Σαν σήμερα-Καιρός-Εκκλησιαστικά Νέα

8:30 π.μ. Ψυχοφελής Ομιλία

9:30 π.μ. Αθωνική Πολιτεία

10:00 π.μ. 10 Λεπτά με τον π. Παύλο Παπαδόπουλο

10:15 π.μ. Αντιαιρετικός Λόγος (π. Θεόφιλος Λεμοντζής)

11:00 π.μ. Με Παρρησία (π. Παύλος Παπαδόπουλος)

12:00 π.μ. Συνκατήχηση (κ. Έφη Χατζηκυριακίδου- κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου- κ. Σωτηρία Δημητροσοπούλου) (Ε)

1:00 μ.μ. Ομιλία του π. Αναννία Κουστένη

2:00 μ.μ. Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος

Απόγευμα 

5:00 μ.μ. Δημοτική Παράδοση (κ. Χρήστος Τόπης)

6:00 μ.μ.  Συντροφιά με τον Χριστό (κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου) (Ε)

7:00 μ.μ. Ελληνικά Ιστορικά Θέματα (κ. Αλέξανδρος Τρομπούκης)

7:30 μ.μ. Διατροφή και Υγεία (κ. Αθανάσιος Τόπης)

8:00 μ.μ. Με Παρρησία (π. Παύλος Παπαδόπουλος) (Ε)

9:00 μ.μ. Απόδειπνο

Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος


ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00 π.μ. Καλημέρα Παράδοση (κ. Βασίλης Συρινιώτης)

12:00 π.μ. Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος


ΚΥΡΙΑΚΗ

7:30 π.μ. Απευθείας Σύνδεση Όρθρος-Θεία Λειτουργία

11:00 π.μ. Καλημέρα Παράδοση (κ. Βασίλης Συρινιώτης)

12:00 π.μ. Σύνδεση με τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος

9:00 μ.μ. Λόγος και Διάλογος (π. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος- π. Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης)


Το πρόγραμμα μπορεί να μην ισχύσει σε περιπτώσεις απευθείας μετάδοσης λατρευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων της Μητροπόλεως

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

“Ρ/Σ:ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ”

Βενιζέλου 29 4ος όροφος- 59100 Βέροια 

τηλ.Ρ/Σ: 23331074504 -  φαξ: 2331062288


Ιστοσελίδες που μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του Ρ/Σ όλο το 24ωρο: 

www.imverias.gr  - www.eradio.gr-  www.imverias.blogspot.gr


Διευθυντής Προγράμματος: π. Παύλος Παπαδόπουλος

Μέλη Ραδιοφωνικής Επιτροπής: π. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, π. Αντώνιος Σισμανίδης

Υπεύθυνος Τεχνικού και Διεκπεραίωσης: π. Αντώνιος Σισμανίδης

Υπεύθυνος Ηχολήπτης: κ. Άκης Σπανίδης

Πρόγραμμα Έκτακτων Ιερών Ακολουθιών:

 

Πρόγραμμα Εβδομαδιαίων Ιερών Ακολουθιών:

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΠΡΩΙΝΑ)

ΒΕΡΟΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Παναγία Φανερωμένη

Άγιος Σάββας Κυριωτίσσης

Παναγία Δεξιά

Άγιος Σπυρίδωνας (οδός Βενιζέλου)

Υπαπαντή του Σωτήρος Χριστού

ΤΡΙΤΗ

Άγιος Αντώνιος

ΤΕΤΑΡΤΗ

Αγία Βαρβάρα

Προφήτης Ηλίας

ΠΕΜΠΤΗ

Άγιος Νικόλαος (οδός Δημοσθένους)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Παναγία Περίβλεπτος

ΣΑΒΒΑΤΟ

Άγιος Αθανάσιος (Κοιμητήρια) και σε όλες τις ενορίες σύμφωνα με το πρόγραμμά τους.

 

ΝΑΟΥΣΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ιερός Ναός Αγίου Μηνά

ΤΡΙΤΗ

Άγιος Θεοφάνης (Ενορία Παναγίας)

ΤΕΤΑΡΤΗ

Άγιος Δημήτριος

ΠΕΜΠΤΗ

Άγιος Θεολόγος (Ενορία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου)

Άγιος Γεώργιος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγία Παρασκευή (Ενορία Παναγίας)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Άγιος Αθανάσιος (Κοιμητήρια)

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Άγιος Αθανάσιος (Κοιμητήρια)

 

ΑΠΟΔΕΙΠΝΑ 

ΒΕΡΟΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ιερό Παρεκκλήσι Αγίου Νικολάου και Αγίου Φανουρίου (Μεγ. Αλεξάνδρου) 7:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

Παναγία Φανερωμένη (Μετά τον εσπερινό)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Κάθε ημέρα μετά τον εσπερινό και την παράκληση στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

 

 

 

 

 

 

MhtropolhgGrafeiaExwterikh.2018.jpg

Διεύθυνση Γραφείων

Μητροπόλεως 30

591 32  ΒΕΡΟΙΑ

 

ώρες λειτουργίας: 8.30 πμ - 2μμ

Τηλεφωνικό κέντρο: 2331022270

φαξ; 2331025275

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.